ปัจจุบันเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มีจำนวนมากที่เราต้องใช้ร่วมกัน ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศส่วนหนึ่งที่เราต้องการแบ่งปันให้กับผู้อื่นทราบ และมีข้อมูลสารสนเทศอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องการปิดเอาไว้เป็นความลับ หรือใช้เฉพาะกลุ่ม เพราะฉะนั้นรหัสผ่าน หรือ password เปรียบเสมือนกุญแจอันสำคัญ ที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล จากงานวิจัยพบว่ามีผู้ใช้จำนวนมากกว่าครึ่งที่กำหนดรหัสผ่านที่สามารถเดาได้ง่าย เช่นคำว่า password 123456 วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อเพื่อน หรือคนสนิท เป็นต้น บางคนจะใช้คำที่มีอยู่ในพจนานุกรม ซึ่งคำเหล่านี้ถ้าหากมีผู้ไม่หวังดีเดาสุ่มรหัสก็สามารถทำได้ง่าย

      สำหรับการกำหนดรหัสผ่านที่ดีนั้น ผมมีข้อเสนอแนะดังนี้

  • มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัว 
  • ใช้อักขระภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ผสมกัน
  • ใช้อักขระพิเศษร่วม เช่น ! @ # $ % & * ( ) = เป็นต้น
  • จำได้ง่าย โดยอาจจะพิมพ์คำไทยบนโหมดพิมพ์อังกฤษ เช่น พิมพ์คำว่า "สวัสดีครับ" จะได้  "l;ylfu8iy[" เป็นต้น
  • เป็นคำที่สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการจดจำจากบุคคลรอบข้าง
  • ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน