ครูควร....เอาใจใส่นักเรียนทุกคน

Everyone has problems.Every problem has a solution.No child should left behind us.

ครูอ้อยได้แนะนำข้อคิดและข้อเสนอในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนไปบ้างแล้ว  ส่วนใหญ่จะนำเสนอในเรื่องของกิจกรรมและเทคนิควิธี  กระบวนการ   ทักษะต่างๆ

แต่ในวันนี้...จะเจาะลึกถึงตัวของนักเรียน

11.  ในตัวของนักเรียนย่อมมีความแตกต่างกัน  ไม่ว่านักเรียนคนนั้นจะเก่งหรืออ่อนก็ตาม  แต่ละคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาของตน  ครูต้องใช้เวลาสังเกต  ค้นหาให้พบสาเหตุ  และค้นให้พบหนทางแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ 

มองหาความถนัดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  สอนให้นักเรียนรู้จักนำภาษาไปบูรณาการกับความถนัดส่วนตัว  ให้โอกาสและส่งเสริมทุกคนให้ทำงานดีที่สุด  เพื่อพัฒนาตนเองตามที่มีและเป็น....ให้เต็มศักยภาพ  เพื่อให้ได้รับการยอมรับและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม

12.  ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Child Center  ครูจะต้องศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลเสียก่อน  ดังนั้นขั้นตอนของการสอน  แบบ 3Ts  ( Test...Teach...Test )  จึงจะเป็น  รูปแบบของการสอนที่จะนำมาใช้

T 1  .....  คือ...การทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน  ระดับทักษะของนักเรียนที่มีอยู่  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีอยู่ในตัวของนักเรียนด้วย  เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาและสื่ออุปกรณ์  และจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของนักเรียน 

T 2  .....  คือ...โดยใช้ขั้นตอนการสอนของ  3Ps  ( Presentation  Process  Product)  จากนั้น

T 3  .....  คือ...คือการประเมินผล  เปรียบเทียบกับสอนทดสอบครั้งแรกคือ T1

13.  นักเรียนที่มาโรงเรียนทุกคนนี้...ทุกคนมีความอยากรู้อยากเรียน...และอยากมีประสบการณ์..สุดท้ายต้องการพบกับความสำเร็จ  

ดังนั้น  นักเรียนจะเกิดความรักและศรัทธาในตัวครู  โรงเรียน  ก็สืบเนื่องมาจากที่ครูเอาใจใส่  ช่วยเหลือ  และให้กำลังใจแก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

14.  นักเรียนจะมีความรักในการเรียนรู้  และเรียนรู้อย่างมีความสุข  มองเห็นทางที่จะก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ  มีความต้องการประสบความสำเร็จ   ผู้บริหารของโรงเรียนแห่งนั้น  ควรต้องเอื้อปัจจัยแห่งความสำเร็จนั้นให้ได้

15. ขออนุญาต  เลยไปถึง  การบริหารงานของโรงเรียน  เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกัน  ซึ่งจะสรุปได้ว่า...

โรงเรียนจะพัฒนาได้ดีถ้า.....

*****มีครูที่ใส่ใจด้านวิชาการ  และมุ่งพัฒนาในการเรียนการสอน

*****มีผู้บริหารที่สนับสนุนปัจจัยด้านการเรียนรู้

*****มีผู้ปกครองให้การสนับสนุน

โรงเรียนต้องสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพให้ได้  เมื่อผู้ปกครองเห็นว่า  นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น  ก็จะพึงพอใจและสนับสนุน  โรงเรียนก็จะเติบโต  ซึ่งการเติบโตที่กล่าวถึงนี้  มิใช่การมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจนเกินพอดี  แต่...หมายถึง  การที่นักเรียนมีคณภาพสูงขึ้น  และ...โรงเรียนมีปัจจัยเอื้อการเรียนรู้พร้อมมูลขึ้น 

16.  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม  เช่น

***ช่วงต้นปี  จัดสอนวางพื้นฐาน  หรือ  ฟื้นฟูความรู้ให้นักเรียน

***ระหว่างปี  จัดกิจกรรมให้นักเรียนให้เด็กได้รู้ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ  ได้ทดลองทำ  กิจกรรมตามความสนใจ  ได้สั่งสมประสบการณ์  และได้ทดสอบศักยภาพของตนเองตามความถนัด

***การจัดค่ายภาษาอังกฤษ  ควรทำเมื่อเด็กมีพื้นฐานความรู้และทักษะใช้การได้แล้ว  จึงควรจัดตอนช่วงปลายภาคเรียนหรือ  ปลายปี

17.  ผู้บริหารควรพัฒนาเทคโนโลยี  ที่ใช้รวมกันทั้งโรงเรียน  เช่น  ห้องมัลติมิเดียส่วนกลาง  เพราะการเรียนการสอน  ในปัจจุบัน  เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โรงเรียนต้องตามโลกภายนอกให้ทัน  นักเรียนจะได้สร้างผลงานที่สอดคล้องกับยุคสมัย  และพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ในปัจจุบัน

โรงเรียนอาจขอการสนับสุนนจากผู้ปกครองนักเรียน  หรือหน่วยงานเอกชนที่มีศักยภาพ  ให้เป็นผู้นำเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่ในโรงเรียน  และช่วยอบรมการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

18.  เมื่อโรงเรียนมีเทคโนโลยี  เข้าในโรงเรียน  ควรจัดการอบรมให้ครูทุกคนใช้ให้เป็น  และควรให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ในการเรียนรู้ด้วย

19.  การพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน  ควรเน้นที่.....การพัฒนาที่ตัวครู...ครูต้องมองปัญหาให้เห็น  ต้องวิจัยเป็น  ในระยะเริ่มแรก  อาจจะเป็นการสังเกต  และบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์  ระบุปัญหา  หาแนวทางแก้ไขตามหลักวิชา  อาจปรึกษาผู้รู้  หรือร่วมกันทำเป็นกลุ่ม  คิดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเป็นกระบวนการ  เมื่อทำแล้วก็บันทึกเหตุการณ์  และผลของการปฏิบัติไว้  อาจต้องใช้เวลาหลายเดือน  หลายปี  แต่...ได้ผลคุ้มค่าทั้งแก่ตัวครู  และตัวนักเรียนด้วย

**--**--**--**--**--**--

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#การประเมินผล#school#siriporn#enginstruction#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 66128, เขียน: 08 Dec 2006 @ 22:24 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำกล่าวข้างต้นที่นำมาเป็นหัวข้อ
  • ยุคสมัยนี้ความผูกพันดังกล่าวนี้เริ่มลดลงมาเป็นความผูกพันทางธุรกิจแทน...น่าเสียดายมากค่ะ
  • อยากให้ครูทุกคนเอาใจศิษย์อย่างครูอ้อยบ้างค่ะ สังคมคงน่าอยู่อีกเยอะค่ะ
เขียนเมื่อ 

คุณ  ดวงเด่น

  • ขอบคุณมากค่ะ  สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคำชมเชย
  • ครูอ้อยถือคติติดตัวมาเสมอว่า...รักลูกศิษย์เสมือนลูกของตัวเอง
  • ใช่ค่ะ  หากครูทุกคนมีความรักและเอาใจใส่นักเรียน  ด้วยใจ..สังคมจะน่าอยู่มากที่สุดค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องอึ่งอ๊อบ

  • นักเรียน..คือ..ลูกค้าของครู
  • ครู...คือ  ผู้ให้บริการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
  • นักเรียนดื้อ...ครูมีบทลงโทษ
  • ครูดื้อ...ถูกสังคมลงโทษ

ครูอ้อยทำการบ้านอยู่ค่ะ