โครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมตักสิลานคร

คุณลิขิต      

นายกัมปนาท อาชา ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ        

ฝ่ายจัดการความรู้ ของโครงการฯ        

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ  

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2549 ห้อง  TCC     

เวลา 9.00-11.00 น.

เรื่องเล่า : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย        

ชื่อวิทยากร : ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทิดทูล        

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :                

 1. สด/ใหม่
 2. ถูกต้อง
 3. น่าสนใจ
 4. ไม่ซ้ำกับผู้อื่น        

เวลา 11.00 น. นำเสนอท่านละไม่เกิน 10 นาที  

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์

 •   ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทิดทูล
 • รศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
 •   รศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  

<<<<<<<<  > >>>>>>

ท่านที่  1

ชื่อหัวข้อ   การผลิตพืชซีลีเนียมสูง ….

ข้อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ

 • ชื่อเรื่องตั้งได้ดี
 • อาจมีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
 • ระเบียบวิธีวิจัยรัดกุม
 • มีการ review เอกสาร
 • งบประมาณตั้งได้ละเอียด แต่ในส่วนค่าตอบแทนของบุคคลควรเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจน
 • ควรมีการคิดต้นทุนจากกลุ่มตัวอย่างสัตว์ที่นำมาทดลอง
 • อาจจะหาทางขอเงินงบประมาณแผ่นดิน จาก สกว.
 • จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ควรมีการอ้างอิงให้สมเหตุสมผล
 • โปรแกรมที่นำมาวิเคราะห์ ( SAS) มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่  

<<<<<<<<  >>>>>>>

ท่านที่ 2 

ชื่อหัวข้อ   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินไบโอติค เพื่อ …….

ข้อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ

 •   ข้อดีมีการทำวิจัยในแนวทางนี้มาแล้ว หลายเรื่อง จากทุนของ สกว., สกอ., มมส.
 •   อาจจะนำแนวทางนี้ไปเป็นโจทย์ต่อกับอาหารบรรจุกระป๋อง
 •   คุณสมบัติทางเคมีต่างๆ ควรเขียนบรรยายเรื่องราวแบบ Topic Base
 •   ระเบียบวิธีวิจัยละเอียด ค่อนข้างดี
 • สามารถกำหนด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ชัดเจนมาก  

       <<<<<<<<  >>>>>>>

ท่านที่ 3

ชื่อหัวข้อ   หน่วยวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล        

- รถตัดอ้อยขนาดเล็ก - รถเกี่ยวข้าวแบบรถไถนาเดินตาม - ............. (บันทึกไม่ทันครับ)

ข้อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ

 • มีการมองปัญหาจากสภาพของเกษตรกรเป็นแนวทาง
 • ชื่อโครงการยังไม่ชัดเจน ยังไม่น่าสนใจ
 • อาจจะชวนอาจารย์ทางสายเกษตรมาร่วมโครงการด้วย  เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย
 • วัตถุประสงค์บางข้อกว้างเกินไป
 • หลักการและเหตุผลดี
 • ระเบียบวิธีวิจัยควรชี้สิ่งที่จะวัดให้ชัดเจน
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดีมาก เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
 • ใส่ชื่อผู้ที่อ้างอิงผิด

<<<<<<<<  >>>>>>> 

เวลา 13.00 น. นำเสนอท่านละไม่เกิน 10 นาที (ต่อ)

ท่านที่ 4

ชื่อหัวข้อ   การเพิ่มผลผลิตสัตว์และสัตว์ป่า (ไก่พื้นเมือง)  

ข้อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ

 • เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม  

<<<<<<<<  >>>>>>>

ท่านที่ 5

ชื่อหัวข้อ การเพาะการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเห็ด

ข้อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ

 • มีการดำเนินการในส่วนของเห็ดนี้มานาน
 • วัตถุดิบที่จะนำมาเพาะเห็ดนอกจากจะเป็นขี้เรื้อยแล้วจะมีอะไรได้อีก
 • มีเห็ดอะไรที่มีความน่าสนใจนำมาเพาะเพิ่มเติมอีก  
 • การกำหนดปัญหาการจัดจำแนกควรชัดเจน
 • วัตถุประสงค์ ขอบเขตต้องชัดเจน  

<<<<<<<<  >>>>>>>

  ท่านที่ 6

ชื่อหัวข้อ   การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปลาร้าส้มตำ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและอาหารปลอดภัย

ข้อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ

 • เป็นการวิจัยแบบมีส่วนรวม โดยลงพื้นที่ก่อนจะตั้งปัญหา
 • ทุนที่จะใช้ทำอาจจะบานปลาย  

<<<<<<<<  >>>>>>>

ท่านที่ 7

ชื่อหัวข้อ   ไฮเปอร์ไอเดนทิตี้ในคลาสของพีชคณิตกราฟ x(yz)-(xx)(z(yy)

ข้อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ

 • งานวิจัยนี้สัญญาว่าต้องตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 • เป็นแบบ running and long term ดังนั้นควรมีการเตรียมวัสดุครุภัณฑ์ให้พร้อม
 • ดังนั้นการตั้งงบประมาณต้องชัดเจน  

<<<<<<<<  >>>>>>>

  ท่านที่ 8

ชื่อหัวข้อ   การศึกษารูปแบบและสภาพการเลี้ยงไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม

ข้อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ

 • สำรวจแบบมีส่วนร่วมก่อนนำมากำหนดโจทย์จากปัญหาที่แท้จริง  

<<<<<<<<  >>>>>>>

ท่านที่ 9

ชื่อหัวข้อ   การวิจัยพันธุกรรมข้าว

ข้อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ        

 • มีครุภัณฑ์พื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว  

<<<<<<<<  >>>>>>>

บันทึกนี้ยังไม่ครบทุกท่านนะครับต้องกลับมหาวิทยาลัยก่อน 15.30  

ก่อนที่ผมจะนำ Note Book มา บันทึกสด ผมได้ออกแบบไฟล์ word เตรียมมาล่วงหน้าแล้ว ว่าต้องการประเด็นในหัวข้อใดบ้าง    

เสียดายที่น่าจะมีรูปของผู้ที่มานำเสนอประกอบด้วย      

AAR สิ่งที่ได้ คือ

 1.   การจะพิมพ์บันทึกสด สำหรับการทำหน้าที่คุณลิขิต ควรฟังจับใจความจนจบก่อนแล้วค่อยมาสรุปประเด็นที่จะพิมพ์บันทึก
 2.   ส่วนที่บันทึกไม่ทันหรือถ้าอยู่ไม่ครบเวลา ควรกับไปขอดูวิดีโอที่ฝ่ายโสตฯบันทึกไว้ ในภายหลัง  

 ไฟล์ word <link>

KPN