สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์กลุ่มคณะผู้บริหารของ Indorama, Thailand. ทุกท่าน

         ผมรู้สึกยินดีมากที่คณะผู้บริหารของ Indorama, Thailand. ให้เกียรติเชิญผมเป็นวิทยากร จัด workshop 1 วันเต็มให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งเน้น เรื่องที่สำคัญ คือ การสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นเรื่อง "Leadership and Globalization, the Change of Mindset" ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุก ๆ หน่วยงานต่างก็กำลังให้ความสนใจกันมาก

        การหาความรู้ร่วมกันในวันนี้คงมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ผมก็ขอใช้ Blog นี้เป็นสื่อกลางให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และกระจายความรู้ไปสู่คนอื่น ๆ ที่สนใจนะครับ

                                                          จีระ  หงส์ลดารมภ์