การวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยเอดส์เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ และสามารถพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเอดส์ได้ทางหนึ่ง ซึ่งย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเอดส์ต่อไป