การอบรมสัมมนา สภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 : ตอนที่ 2 ร้อยดวงใจสู่วิถีประชาธิปไตย และ สภานักเรียนในยุค 4.0


สภานักเรียนในยุค 4.0 เน้นการเป็นผู้นำ การสร้างทีมงาน และการขยายเครือข่ายที่ดี

กิจกรรมและสาระสำคัญโดยสรุป
ร้อยดวงใจสู่วิถีประชาธิปไตย คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม
คุณธรรมสำคัญของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.  คารวธรรม หมายถึง การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ตามสิทธิ บทบาทและหน้าที่  โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม
2. สามัคคีธรรม
หมายถึง ความรักใคร่ กลมเกลียว เอื้อเฟื้อต่อกัน รู้จักการประนีประนอมและการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. ปัญญาธรรม
หมายถึง การใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยยึดหลักเหตุผลและความถูกต้อง

สภานักเรียนในยุค 4.0 เน้นการเป็นผู้นำ การสร้างทีมงาน และการขยายเครือข่ายที่ดี 
นำแบบอย่างการจัดตั้งสภานักเรียนมาจากประเทศโปแลนด์ เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ซึ่งสามารถดำเนินการได้  2 รูปแบบ คือ
1. การเลือกตั้ง  (จัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย)
2. การสรรหา (อาจได้มาจากการแต่งตั้ง เช่น หัวหน้าห้อง )
ครูและนักเรียน ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสังคม Digital ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์ ต้องฉลาดรู้ ทำได้  ทำดี และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้
***...เด็กดี ร่วมคิด  เด็กธรรมดาร่วมทำ เด็กมหัศจรรย์ร่วมนำเสนอ ...***

เสวนา “ สภานักเรียนไทย 4.0 ”  กับการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง 

วิทยากร คุณสุรณี  ผลทวี เน้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 
แนวทางการปฏิบัติ 3 ประเด็น
1. การน้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริมความกล้าแสดงออก ในสถานศึกษา ชุมชน
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย สู่การเลือกตั้ง 

สภานักเรียนกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตย เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันที่ประชาชนต้องรู้เท่า รู้ทัน ทั้งสิทธิ บทบาทและหน้าที่ ให้ความเคารพกฏเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม  

การสร้างแรงบันดาลใจ กับการเป็นสภานักเรียน โดย ประธานสภานักเรียน ปี 2552 นายณัฐพงศ์  สมพันธุ์ ผู้พิพากษาจังหวัดสงขลา  
ได้รับฟัง -  ได้เห็นแบบอย่างของความสำเร็จในชีวิตของนายณัฐพงศ์  สมพันธุ์  ประธานสภานักเรียน ปี 2552 โดยใช้แรงบันดาลใจเป็นตัวผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างน่าทึ่ง *** กิจกรรมช่วยสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆ ***

วิชาการสอนให้คนมีงานทำ กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น  
วิทยากร นายไพศาล  ปทุมชาติ   
ได้ยกแบบอย่างของบุตร-ธิดา ที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องการเรียน และหน้าที่-การงาน ซึ่งเกิดจากทักษะที่สะสมมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้วิชาชีวิตนอกห้องเรียนมาตั้งแต่เยาว์วัยและเพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆ  ส่งผลให้บุตร-ธิดาทั้ง 2 คนสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

การนำ  SWOT  มาวิเคราะห์องค์กร(สภานักเรียน)  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
แบ่งกลุ่มครูที่ปรึกษา ออกเป็น 6 กลุ่ม  
1. โรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง  (ขนาดเล็ก 499 คนลงมา ขนาดกลาง 500-999 คน) จำนวน 2 กลุ่ม
2. โรงเรียนขนาดใหญ่ ( 1,000-1,499 คน )  จำนวน 2 กลุ่ม
3. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ( ตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป) จำนวน 2 กลุ่ม 
ตัวอย่างการนำเสนอของกลุ่ม โรงเรียนทั้ง 3 ขนาด

S= Strength   
ขนาดเล็ก   : ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รุ่นพี่ เป็นแบบอย่างที่ดี  อบต. ให้การสนับสนุน
ขนาดใหญ่ : มีการประชุม วิเคราะห์งานสภาทุกสัปดาห์  มีงบประมาณสนุบสนุน นักเรียนให้ความร่วมมือทำกิจกรรม มีศักยภาพ และผู้บริหารสนับสนุน
ขนาดใหญ่พิเศษ : ได้รับความเชื่อถือ ได้ร่วมกิจกรรมกับภายนอกบ่อยๆ จึงได้เรียนรู้และมีประสบการณ์  ผู้บริหารสนับสนุน ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ มีสื่อ-เทคโนโลยีพร้อม  

W =Weakness
ขนาดเล็ก   : งบประมาณน้อย การบริหารจัดการยังต้องพัฒนาไม่ชัดเจน  นักเรียนยังไม่เข้าใจบทบาทของตน ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเพราะเปลี่ยนครูรับผิดชอบงาน
ขนาดใหญ่ :  ความคิดเห็นของสภา- ครูแตกต่างกัน กิจกรรม-งานเยอะ จึงบริหารจัดการด้อยลง ครูต่างวิชา มีปัญหาเรื่องสภาขาดเรียนไปทำกิจกรรม นโยบายเบื้องบนทำให้มีเวลาน้อย
ขนาดใหญ่พิเศษ : ผู้บริหารต้องการให้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นเลิศทุกด้าน  ผู้บริหารเกษียณฯ งานไม่ต่อเนื่อง ผู้ปกครองขาดความเข้าใจ กลัวผลสัมฤทธิ์การเรียนลดลง

O = Opportunity  
ขนาดเล็ก   : การกำกับ ติดตาม วางแผน การสร้างเครือข่าย ทำได้ง่าย
ขนาดใหญ่ : ได้รับโอกาสในการร่วมกิจกรรมกับภายนอก มีเครือข่าย ได้เรียนรู้เรื่องการวางตัว ศิษย์รุ่นพี่ ช่วยเหลือ แนะนำ ผู้ปกครอง สมาคมฯ หน่วยงานภายนอกสนับสนุนดี 
ขนาดใหญ่พิเศษ :  ม.มหิดล ม.ศิลปากร ม. ธรรมศาสตร์  ม.ประสานมิตร ให้โอกาสในการศึกษาต่อ เพราะมีผลงานส่ง Port  และสภานักเรียนรู้จักการบริหารจัดการเรื่องเวลา ฝึกความรับผิดชอบ  และได้ประสบการณ์ดีๆ

T= Treat อุปสรรค 
ขนาดเล็ก   : งบประมาณ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกล  กำลังคนน้อย การประสานงานล่าช้า ผู้ปกครองกังวลเรื่องผลการเรียน  ควบคุมนักเรียนหลังเลิกเรียนไม่ได้
ขนาดใหญ่ :  ได้รับการร้องขอบ่อย ทำให้ภาระงานเยอะ คุณภาพงานลดลง  หน่วยงานภายนอกขอความช่วยเหลือในระยะกระชั้นชิดบ่อย ไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการประสาน-ติดต่อ
ขนาดใหญ่พิเศษ : หน่วยงานภายนอก ขอความร่วมมือในระยะเร่งด่วน ครูควรแบ่งงานให้กับทีมอื่นๆช่วยรับผิดชอบ 

นำเสนอแผนการพัฒนาสภานักเรียนสู่ Thailand 4.0

วิสัยทัศน์  โรงเรียนเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์  ระยะเวลา และบอกความสำเร็จ เชิงคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจ  เป็นข้อผูกมัดที่ต้องทำ และดำเนินการ ให้สำเร็จ
เป้าหมาย ควรให้สอดคล้องกับพันธกิจที่เขียนไว้และพึงยึดหลักดังนี้
1. ทำเป็นระบบ
2. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ แก่ นักเรียน ครูและผู้บริหารฯ
3. สร้างงานให้เป็นที่ยอมรับ

แผนงาน คือโครงการต่างๆ ที่นำเสนอ มองเห็นภาพที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ 

สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
1. ไม่สร้างเครือข่าย
2. ไม่สื่อสารกับใคร
3. ไม่บูรณาการ
4. ไม่ทันสมัย ครูสอนแข่งกับ Google ไม่ได้ ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็น  นำมาใช้ประโยชน์ให้ได้
5. ไม่ดีต่อใจ ไม่มีความจริงใจในการทำ
6. ไม่ห่วงใยสังคม
7. ไม่สะสมทักษะ ยึดถือตนเอง แม้จะรู้มากก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าบริหารจัดการไม่ได้

***..อย่ายอมแพ้กับสังคมรอบข้าง ใจต้องแกร่ง ไม่ควรตีโพย-ตีพาย…***
*** ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ***

หมายเลขบันทึก: 659393เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2019 21:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มกราคม 2019 20:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง