การอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 ตอนที่ 1. บทบาทของนักเรียนและครูที่ปรึกษา และการเลือกตั้งสภานักเรียนระดับประเทศ


ขอชื่นชมและยกย่องกับความเสียสละครั้งนี้...แม้เธอจะเสียสิทธิ์ในการเป็นผู้นำข้อคิดเห็นของการประชุมสภาเสนอต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และไม่ได้ไปพบพลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาก็ตาม ***...หัวใจเธอน่ากราบจริงๆ ...***

ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ให้พา น.ส.เมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ นักเรียนชั้น ม 5/2 คณะกรรมการสภานักเรียนฯของโรงเรียน ไปอบรมสัมมนา สภานักเรียนระดับประเทศ  ประจำปี  2562  ระหว่างวันที่ 9-13  มกราคม  2562  ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี 

 การคัดเลือกโรงเรียนและผู้เข้ารับการอบรมฯ
1. เป็นโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน
2. ครูรับผิดชอบงานสภานักเรียน 1 คนและนักเรียนผู้เป็นสภานักเรียน 1 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4-5
3. ผู้เข้าอบรมสามารถกลับไปพัฒนาและขยายผลสร้างเครือข่ายกิจกรรมสภานักเรียนได้
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ 
นักเรียนสภา จำนวน 78 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 78 คน  รวมเป็น 156 คน 

วัตถุประสงค์
***...เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้แนวทางประชาธิปไตย เคารพกฎ กติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ...***  
บทบาทของนักเรียน ในการอบรมสัมมนาฯ
ให้ความสนใจรับฟังคำบรรยายและความรู้จากวิทยากร และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทุกอย่าง ด้วยความตั้งใจ และนำโครงการฯตามข้อตกลงของสภานักเรียนระดับประเทศไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเพื่อสร้างเครือข่ายกิจกรรมสภานักเรียน
บทบาทของครูที่ปรึกษาฯในการอบรมสัมมนาฯ
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รับฟังคำบรรยายและความรู้จากวิทยากร เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสภานักเรียนฯ และนำไปพัฒนาสภานักเรียนของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นต้องคอยให้คำปรึกษา  แนะนำและดูแลนักเรียน ระหว่างการอบรมสัมมนาฯ และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในการจัดทำโครงการตามข้อตกลงของสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2562  

...กิจกรรมบางช่วง มีการแยกครูและนักเรียน ฯ  เนื่องจากวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายต่างกัน  อาทิเช่น ... 
กิจกรรมสำหรับนักเรียน     
1.  กระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน (คัดเลือกตัวแทนกลุ่มฯ เป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับประเทศ )
2  ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ  ( ประธาน รองประธาน และตัวแทนฯ รวม 27 คน ) 

กิจกรรมสำหรับครู
1. การนำ SWOT มา วิเคราะห์การบริหารจัดการสภานักเรียนของตน เป็นกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเป็นลำดับต่อไป    
2.  นำเสนอแผนการพัฒนาสภานักเรียนสู่ Thailand 4.0
 

การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 
ให้นักเรียนทั้ง 7 กลุ่ม เสนอรายชื่อผู้แทนกลุ่ม เพื่อสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มทั้ง 7  ได้พูดถึงวิสัยทัศน์ และให้ตอบคำถาม 2 คำถาม  สำหรับน.ส.เมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ ได้รับโอกาสจากเพื่อนๆในกลุ่มเป็นตัวแทนฯและตอบคำถาม 2 ข้อดังนี้
คำถาม  1) ถ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทราย จะเอาสิ่งของใดไป 2 อย่างพร้อมบอก
เหตุผล 
คำตอบ  1. น้ำ  เพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าขาดน้ำจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอด
            2. เครื่องมือสื่อสาร  ไว้ใช้ติดต่อให้คนมาช่วยเหลือ   
คำถาม   2) ถ้าได้เป็นประธานสภานักเรียนจะทำไร  
คำตอบ : ให้โอกาสนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาครั้งนี้  มารวมตัวกัน ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยกัน 

จากนั้นจึงจัดกระบวนการเลือกตั้งขึ้นในช่วงบ่าย ตามระบบฯ ให้นักเรียนทุกคนได้ลงคะแนนเสียงกัน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด จะรับตำแหน่งเป็นประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562   ผู้ที่ได้คะแนนมากรองลงมา ได้เป็นรองประธานฯคนที่ 1 แต่ผลปรากฏว่า ตำแหน่งรองประธานคนที่ 2 มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน  2 คน  ซึ่ง น.ส.เมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ เป็น 1 ใน 2 คน นั้น 

หลังจากให้ประธานสภานักเรียนคนใหม่ และรองประธานทั้ง 3 คนได้กล่าวแสดงความรู้สึก จึงมีขบวนแห่นำสายสะพายและมงกฏมามอบให้ประธานฯและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน 
***... หัวใจเธอน่ากราบ ...***

หลังจากนั้นจึงมีการประชุมสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประกอบด้วยวิทยากรผู้ดูแลจำนวน 2 ท่าน  ประธานสภานักเรียนฯ และรองฯทั้ง 3 คน  รวมทั้งนักเรียนที่เป็นผู้แทนกลุ่มอีก 3 คน  รวมเป็นนักเรียน 7 คน เพื่อจัดสรรตำแหน่งที่เหลือและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน  แต่วิทยากรผู้ดำเนินการหญิงท่านหนึ่งต้องการปรับตำแหน่งรองประธานฯ ให้เหลือเพียง  2 คน   และนำเสนอว่าถ้า น.ส.เมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ รองประธานฯ มาช่วยรับตำแหน่งเลขานุการฯ ก็น่าจะดีเพราะผู้หญิงจะมีความเรียบร้อยและน่าจะทำงานได้ดี  และวิทยากรชายอีกท่านก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน  
 *** 
น.ส.เมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ จึงยอมสละตำแหน่งรองประธานสภานักเรียนคนที่ 2 ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อให้งานของคณะสภานักเรียนระดับประเทศ เดินต่อได้  ขอชื่นชมและยกย่องกับความเสียสละครั้งนี้...แม้เธอจะเสียสิทธิ์ในการเป็นผู้นำข้อคิดเห็นของการประชุมสภาเสนอต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  และไม่ได้ไปพพลเอกประยุกต์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   ในวันที่ 12  มกราคม  2562  ที่ผ่านมาก็ตาม  ***...หัวใจเธอน่ากราบจริงๆ ...*** 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้โอวาทและข้อคิดให้กับคณะสภานักเรียนฯ โดยเน้นย้ำประโยคสำคัญอันเป็นหัวใจหลักของการศึกษาว่า "  To Study is to Make YOU Steady  "

ครั้งหนึ่งในชีวิต...กับการมีโอกาสไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยเป็นคณะแรก

***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...*** 

หมายเลขบันทึก: 659388เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2019 18:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 พฤษภาคม 2019 21:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง