หลังจากที่ติดตามแสดงความคิดจากเรื่องเล่ามาพอสมควร  วันนี้ผมก็ได้ไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศในงาน โครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 9 ธันวาคม 2549 เพื่อมาเล่าและ สปรร. ครับ 

บรรยากาศช่วงเช้าติดตามจากอาจารย์อรรณพ   ส่วนบรรยากาศช่วงบ่ายผมขอหยิบยกบรรยากาศและประเด็นจากการบรรยายของ รศ.ดร.อารันต์  พัฒโนทัย ผู้ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันนั้นท่านได้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งผมขอสรุปประเด็น (Version ผมเอง) ดังนี้

1. การทำวิจัย มาก่อน การเขียนรายงานการวิจัย  คนที่เขียนรายงานต้องเป็นคนที่ทำวิจัย

2. งานวิจัยต้องคำนึงถึง Impact Factor ที่จะเกิดขึ้น  มีการประเมิน มีการนำไปอ้างอิง

3. สาระสำคัญของงานวิจัย ก็คือการตอบคำถามว่า ทำอะไร  ทำไปทำไม ทำไมถึงต้องทำ มีคนทำแล้วหรือยัง  ถ้าทำในทำนองเดิมแล้วสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นเป็นอย่างไร  ขายองค์ความรู้หรือขายวิธีการ

4. มาตรฐานงานวิจัย  แม้ว่าเราจะอยู่ภาคอีสาน งานวิจัยก็ขอให้เป็น วิจัยปัญหาอีสาน แต่ให้ได้มาตรฐานสากล  

Format For The Paper

1. Title and Authors                

- Informative                 - Specific                 - Not too long

2. Abstract                

- สรุปปัญหา และวัตถุประสงค์

3. Introduction                

- เขียนยากที่สุด                 - ตอบคำถามอะไร ทำไมสนใจ                 - 1-4 Paragraphs                 - วัตถุประสงค์                 - มีอะไรใหม่ ทำไมจึงมีความสำคัญ                 - ให้ผู้อ่านอ่านเข้าใจพื้นฐานและที่มาของการศึกษา

4. Materials And Methods                

- อธิบายให้รายละเอียดให้ผู้อื่นสามารถทำตามได้                 - ระบุวิธีการ วิธีเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์  สถิติ

5. Results (Tables and Figures)                 - อธิบายและแสดงผล                 - ชี้ประเด็นสำคัญในแต่ละตาราง ภาพ หรือกราฟ                 - เรียงลำดับผลการวิจัย ให้เป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกัน

6. Discussion And Conclusion                 - อธิบายผลที่ขัดแย้ง หรือที่ไม่เป็นไปตามคาดหมาย                 - ประเมินผลว่า เหมือนหรือต่างจากงานวิจัยที่ทำมาก่อน                 - สรุปผลที่นำไปสู่การค้นพบที่สำคัญ                 - ประเมินว่าองค์ความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์อย่างไร และเสนองานวิจัยต่อเนื่องที่ควรทำ

7. Acknowledgment                

- กล่าวถึงผู้ให้ทุน                 - กล่าวถึงผู้ให้ความช่วยเหลือ 8. Reference                 - ถูกต้องตาม Format  

ประเด็นอื่นๆ

1. ภาษาอังกฤษ

2. ความถูกต้อง

3. การให้เวลากับการเขียนรายงานการวิจัย

4. หา Paper ที่เป็นแม่แบบ

5. ให้เพื่อนช่วยอ่านและวิจารณ์

6. หาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยอ่าน  

ต้องซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ

1. ไม่ขโมยเรื่อง ขโมยผลงาน

2. ไม่เอาผลงานผู้อื่นมาโดยไม่ได้อ้างอิง

3. ไม่ลอกข้อความมาทั้งหมด โดยไม่ดัดแปลง

4. ไม่ Make Up ตัวเลข  ไม่ Bias

5. ไม่โกงแหล่งทุน    วันนี้ (วันที่ 8 ธ.ค. 49)

  ผมก็คงได้ไปเก็บเกี่ยวเรื่องเล่า และบรรยากาศต่างๆในงาน โดยวันนี้ จะมีการแยกกลุ่มย่อย ซึ่งผมจะได้ติดตามมาเล่า และ ลปรร กับทุกท่านต่อไปครับ