ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

บันทึกก่อนหน้านี้ผมได้เล่าให้ฟังเรื่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ แนวคิด “พื้นที่เป็นตัวตั้ง จัดการตนเอง รัฐหนุนเสริม” ซึ่งการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมได้ ต้องมีการจัดการข้อมูล อย่างเป็นระบบ จึงได้เกิด ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ Organic Agricutural Network ขึ้น ระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ1. ให้เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้มีข้อมูลและจัดการข้อมูลของตนเอง2. ให้ผู้บริโภคทั้งรายเล็ก รายใหญ่ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) ได้3. เพื่อสร้าง Organic Platform Online มีการซื้อ ขาย สินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านระบบออนไลน์

ปัจจุปันโครงสร้างภายในระบบประกอบด้วย 4 ด้าน

  1. ข้อมูลเกษตรกร เช่น ชื่อ ที่อยู่ พื้นที่ทั้งหมด
  2. ข้อมูลแปลง เช่น พิกัด พื้นที่ทำอินทรีย์ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่
  3. ข้อมูลผลการตรวจแปลง ตามมาตรฐาน SDGsPGS
  4. ข้อมูลแผนการผลิต

ซึ่งตอนนี้ได้พัฒนาในส่วนของ Supply ไปแล้ว ตามรูป

คุณสมบัติขอระบบ

  1. ระบบสามารถออก qrcode ให้เก็บเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร บันทึกฟาร์มออนไลน์ ได้

  1. ระบบสามารถออกหนังสือรับรองอิเล็กทรกนิกส์ เพื่อเป็นหนังสือยืนยันผลการตรวจแปลง ว่าอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน หรือ อินทรีย์

  1. ระบบรายงาน

ท่านที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ Organic Agricutural Network

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)