ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน

หากจะสอนได้ดีนั้น ต้องได้รับการฝึกฝนเทคนิควิธีการสอน และมีการพัฒนาเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม พัฒนาเพิ่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีขึ้น ดีกว่าเดิม

ก่อนที่จะสอนคนอื่น  ต้องเรียนรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญ

อย่าทำตัวแบบ.....แม่ปู  ที่สอนลูกปูให้เดินตรง  ในเมื่อตัวเองยังเดินไม่ตรงเลย

ทำตัวแบบ.....สอนสังฆราช  ถึงจะดี  ถือว่าเป็นการฝึกฝนตนเอง

วันนี้จะนำเสนอข้อคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งหมายถึง  การที่ครูผู้สอนเอง.....จะต้องพัฒนารูปแบบของการสอนของตนเอง.....ให้ชำนาญ...มีความถูกต้อง....เชื่อถือได้

1.  ถ้าครูต้องการฝึกนักเรียนให้เกิดทักษะใด  ครูเองต้องได้รับการฝึกทักษะนั้นให้เชี่ยวชาญ  เช่น  ทักษะกระบวนการทำงาน  โดย  กระบวนการกลุ่ม  ครูต้องหมั่นฝึกฝนให้มีทักษะนั้นตามวิธีการปฏิบัติ  และกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง  เพื่อจะได้นำมาสอนอย่างแจ่มชัด  และช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้ทุกคน

2.  ครูผู้สอนต้องหมั่นศึกษา  ค้นคว้า  หาสิ่งแปลกใหม่ตามวิทยาการต่างๆในโลกของวิชาการให้ทัน  หมั่นฝึกฝน  ปรับปรุงตนเอง  ไปพร้อมๆกับการสอนนักเรียน  โดยตั้งปณิธานไว้ว่า  จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนจนตัวตาย  และจะไม่ยอมตาย  ถ้าทำแล้วยังไม่ดี

3.  ครูผู้สอนต้องอุทิศเวลา  เสียสละเวลา  ในการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่  นำมาทอลองใช้  เพื่อให้การเรียนการสอน  มีความน่าสนใจมากขึ้น  ความสามารถในตัวครู   ตลอดจนความถนัดและความสนใจในตัวครู  ควรนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้วย  เพื่อให้ชั้นเรียนมีชีวิตชีวา  และเป็นตัวอย่างของการนำทักษะบูรณาการมาใช้ในชีวิตจริง

4.  ครูผู้สอน...ต้องตั้งมาตรฐานของตนเองให้สูง...ก่อน  ควรอ่านแหล่งข้อมูลดังนี้....พระบรมราโชวาท...พระราชบัญญัติการศึกษา ฯ....จรรยาบรรณวิชาชีพครู......ความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษา....ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ปรัชญา.....จิตวิทยา.....สังคมวิทยาการศึกษา.....ฯลฯ  แล้วคิดว่า...จะต้องทำให้ได้เต็ม 100  ทำได้เท่าไร  ก็ไม่ต้องกังวล  หากแต่ว่าท่านได้ทำ  ขอแต่เพียงให้ยึดมั่นศรัทธา  และก้าวหน้า...ไปพร้อม...กับอายุของท่านที่เพิ่มขึ้น  ในแต่ละปี

5.  การเป็นครูสอนภาษาที่ดี  นอกจากท่านจะต้องเป็นผู้รู้  มีความรู้ในด้านเนื้อหา  และทักษะการปฏิบัติ  ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนแล้ว  ท่านต้องมีทักษะในการสอนด้วย

6.  ทักษะการสอน  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เพิ่มขึ้น  ฝึกปฏิบัติตลอดเวลา  เพื่อให้รู้หลักการ  กระบวนการ  และเทคนิคต่างๆ  ในการฝึกฝนนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะที่ต้องการ

7.  ผิดเป็นครู  ทั้งครูและนักเรียน  ต่างก็เป็นมนุษย์ปุถุชน  บางครั้งก็ผิดพลาด  แต่ก็สามารถแก้ไข  ปรับปรุงข้อบกพร่องได้  ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  กล้าลองผิดลองถูก  เพราะเมื่อผิดแล้วย่อมแก้ไขได้    ยังดีกว่า  ไม่ยอมรับผิด  ปล่อยให้มีความผิดติดอยู่อย่างนั้น

8.  ครูควรสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง  มีการผ่อนคลาย  สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก  ยอมรับและไม่อายที่จะทำอะไรผิดพลาด  เมื่อนักเรียนกล้าแสดงออกจนเป็นธรรมชาติแล้ว  ครูผู้สอนจะเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน  ทำให้สามารถซ่อมเสริมได้ถูกต้องเหมาะสม  และช่วยสนับสนุนนักเรียนทีมีศักยภาพสูง ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

9.  ครูบางท่านสอนนักเรียน  แบบสอนหนังสือ  มุ่งเน้นการสอนที่ต้องจบหนังสือ  หรือ  ครบหลักสูตร  แต่ไม่เน้นและพัฒนาครบทักษะ 3 ด้าน คือ  knowledge  process  attitude  นักเรียนจะมีปัญหาในอนาคต

10.  ครูควรพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี  ควบคู่ไปกับด้านวิชาการ  ควรศึกษาวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย  เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเด็ก  และช่วยให้นักเรียนฝึกฝนซ้ำๆ  ได้โดยไม่เบื่อหน่าย  เช่น  ภาพ  แผนภาพ  บัตรคำ  เกม  เทป  ซีดีเพลง  ภาพยนตร์  คอมพิวเตอร์  บทเรียนมัลติมิเดีย  บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

เมื่อครูมีการพัฒนา  ผลของการพัฒนานั้น  ก็จะตกไปอยู่กับนักเรียนที่เป็นผลผลิตด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#development#student#school#teacher#enginstruction#diary#classroom#ครูอ้อย

หมายเลขบันทึก: 65867, เขียน: 08 Dec 2006 @ 00:05 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เราจะทำอย่างไรให้คนรู้วิธีทำให้ผิดเป็นครูได้ตลอด เราจะได้ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ผิดพลาด

มีปรัชญาข้อไหนที่จะฝึกทำให้เราทำได้โดยอัตโนมัติ

อย่างน้อย ๕๐% ของความทุกข์มาจากตรงนี้ครับ

ขอพึ่งอีกแล้วครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  ท่าน  ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  • ครูอ้อยเข้าใจว่า..จะปลูกฝัง..อุปนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับใครสักคนหนึ่งนี่ยากจริงๆ
  • ตัวครูอ้อยเอง...แค่ถูกกำจัดสิทธิในการเขียนและแสดงออก...ครูอ้อยยังอึดอัด..จนบอกไม่ถูก

ครูอ้อยต่างหากที่ต้อง...พึ่งท่าน