รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ ๑-๒๕๖๑ (๘) วิพากษ์ เค้าโครงการแก้ปัญหาขยะ


สัปดาห์ที่ ๙ ของกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากการบรรยายพิเศษของ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร (อ่านได้ที่นี่) นิสิตแต่ละกลุ่มได้นำเสนอเค้าโครงการของตนเองต่อหน้าอาจารย์ แม้บางท่านจะติดประชุมแต่เรา Team Teaching ก็มากันครบถ้วนครับ บันทึกนี้เอาความคิดของนิสิตมาบันทึกไว้ เปรียบเทียบกับภาคเรียนต่อไปครับ

๑) กลุ่มโลมาน้อย

 • ชื่อโครงการ 
  • ชื่อ "ปลูกจิตอาสา กำจัดขยะ กำจัดมลพิษ"  
  • วิพากษ์
   • เป็นชื่อที่ไม่ค่อย Specific เท่าใดนักครับ จะทำหลายอย่างเกินไป แต่ละคำก็กินความหมายกว้าง 
   • เป็นชื่อที่ไม่ค่อย Attainable เท่าใดนักครับ คืออ่านไม่เชื่อว่าจะสามารถทำให้สำเร็จได้จริง 
   • จึงเป็นชื่อที่ไม่ค่อยดีครับ .... ขออ่านต่อไปให้จบ ก่อนจะกลับมาแนะนำชื่อที่เหมาะสมนะครับ 
 • หลักการและเหตุผล 
  • จากการลงพื้นที่สำรวจในจุดที่ ๑๐ จากการสังเกตจะเห็นว่าขยะมีปริมาณมาก เป็นขยะที่เกิดจากการทิ้งของหอพักรอบ ๆ บริเวณจุดสำรวจ ซึ่งขยะดังกล่าวเกิดจากการสะสมของปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น เป็นเดือนต่อเดือน โดยจากการสำรวจบริเวณนั้นเป็นระยะเวลา ๑ เดือน มีการเก็บขยะเดือนละครั้ง และขยะไม่มีการคัดแยก แต่ถ้าเราสามารถนำขยะมาแยกและนำส่วนที่ขายได้แยกออกจะช่วยสร้างมูลค่าและยังเป็นการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนขยะที่สามารถนำกลับมาสร้างมูลค่าหรือนำมารีไซเคิลได้นั้นก็จะเป็นการประหยัดพื้นที่ในการทิ้งขยะหรือทำให้ขยะในพื้นที่ในการทิ้งขยะหรือทำให้ขยะในพื้นที่ดังลดลงได้อีกด้วย 
  • วิพากษ์ 
   • ควรเขียนแยกประเด็นครับ ๑ ย่อหน้า ๑ ประเด็น   สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข และประโยชน์ที่คาดจะได้รับ อยู่คนละย่อหน้า 
   • เห็นสภาพปัญหา ณ สถานที่จริงพอสมควรครับ แต่ยังไม่ชัดเจนหรือน่าเชื่อถือเพียงพอ เช่น 
    • จุดที่ ๑๐ คือที่ไหน ใคร ๆ ก็จำบ่ได้ดอกครับ
    • ขยะปริมาณมาก ... มากแค่ไหน ควรศึกษาค้นคว้าให้ได้ปริมาณ กี่ตันต่อวัน 
    • ฯลฯ 
   • สามารถเขียนภาษาให้กระชับได้มากขึ้นครับ  หลักการคือ ตัดประโยคที่ไม่จำเป็นออก หมายถึง หากไม่มีประโยคนั้น หรือคำนั้น ความหมายก็ไม่เปลี่ยน เช่น 
    • จากการลงพื้นที่.... จากการสังเกต..... จากการทิ้ง.....   คำว่าจากการ สามารถตัดออกได้เป็น  จากการลงพื้นที่.... สังเกตพบว่า ..... เกิดจากหอพักรอบ ๆ .... 
    • ฯลฯ 
 • วัตถุประสงค์ 
  • ลดจำนวนขยะและลดค่าใช้จ่ายลง 
   • วิพากษ์ 
    • มีสองประเด็นในข้อเดียว ถือว่าใช้ไม่ได้  จะลดปริมาณขยะ หรือจะลดค่าใช้จ่าย
    • ใช้ภาษาพูด "ลดค่าใช้จ่ายลง" ... ควรใช้ภาษาเขียน เช่น "เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ" เป็นต้น 
  • สร้างรายได้จากการขายขยะ 
   • วิพากษ์ 
    • นิยมเขียนเริ่มต้นด้วยคำคว่า "เพื่อ"  เป็น "เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายขยะ" เป็นต้น 
  • กำจัดขยะอย่างถูกวิธี
   • วิพากษ์
    • เหมือนจะดี แต่ไม่  specific คือไม่ชัดเจน ว่าจะกำจัดปริมาณเท่าใด หรือที่ไหน
    • จึงไม่ attainable คือดูเหมือนจะทำให้สำเร็จได้อย่าง ปฏิบัติไม่ได้จริง 
    • ฯลฯ 
 • เป้าหมายความสำเร็จ
  • นิสิตเขียน
   • ลดขยะลงในได้ ๑/๓ ของขยะที่เดิม ที่มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 
  • วิพากษ์
   • ใช้คำฟุ่มเฟือย ซ้ำซ้อน ต้องเขียนใหม่ เป็น "ปริมาณขยะลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๓  ต่อเดือน" 
 • วิธีการดำเนินโครงการ
  • นิสิตเขียน
   • จากเดิมที่เป็นกองขยะ เราจะแป่งเขตออกเป็นสองส่วน คือส่วนแรกเป็นขยะที่มีมูลค่าสามารถนำไปขายและสร้างรายได้และส่วนที่สองคือส่วนที่ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
  • วิพากษ์ 
   • จับความได้ว่าวิธีการดำเนินโครงการคือ "ดำเนินการคัดแยกขยะที่มีมูลค่าเพื่อนำไปขาย" .... เท่านี้ครับ อย่างอื่นไม่ทราบเลย ว่า จะทำอย่างไร มีกี่ขั้นตอน  
   • สืบค้นเรียนรู้ต่อไปครับ ....
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  • นิสิตเขียน
   • สามารถนำขยะที่มีประโยชน์ไปสร้างมูลค่าได้
   • ปริมาณขยะลดลง 
   • สร้างความเป็นระเบียบเรียงร้อยมากขึ้นในการจัดการขยะ 
   • มีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
   • สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับคนในชุมชน 
   • แบ่งเบาภาระหน้าที่ของการกำจัดขยะของหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
   • เริ่มมีการคัดแยกขยะ
   • ทราบถึงปริมาณขยะในพื้นที่ดังกล่าว
   • ได้ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและที่มาของขยะ
   • เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้หน้าอยู่
   • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการคัดแยกขยะมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
   • เพื่อศึกษาค้นคว้าการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
  • วิพากษ์
   • หลายประเด็นทับซ้ำกัน ซ้ำซ้อนกัน เป็นเหตุเป็นผลกัน ควรเขียนรวบประเด็นไว้ด้วยกัน ให้ครอบคลุมเช่น 
    • กลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการขายขยะ 
    • กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง
    • กลุ่มเป้าหมายสามารถคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 
   • เป็นต้น 
๒) กลุ่มช้างน้อย


 • ชื่อโครงการ 
  • ชื่อ "โครงการขยะแลกใจใส่ถุง" ... เป็นชื่อที่ดีมากชื่อหนึ่งครับ เพราะแสดงให้เห็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และสั้นกระทัดรัด แถมยังกินความหมายลึกซึ้งถึงใจ 
 • หลักการและเหตุผล
  • ในปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของทุกหน่วยงานทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ และต้องการความร่วมมือจากสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนิสิต บุคลากรจำนวนมากจึงก่อให้เกิดปัญหาขยะจำนวนมากภายในมหาวิทยาลัย การเพิ่มขึ้นของขยะในมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดปัญหาความน่าอยู่ ความสะอาด และก่อให้เกิดความรำคาญด้านกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรค นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาให้ได้ผลระยะยาวนั้น เราต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะให้กับนิสิตได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะโดยอาจจะเริ่มจากภายในมหาวิทยาลัยก่อน เมื่อนิสิตจัดแยกขยะและทิ้งให้เป็นที่ทำให้มหาวิทยาลัยสะอาด มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ ดังนั้น โครงการนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิตและบุคลากรได้ตระหนึกถึงปัญหาขยะภายในมหาวิทยาลัย 
  • วิพากษ์ 
   • ต้องพัฒนาเรื่องการใช้เว้นวรรค อย่างมาก ๆ ครับ  การเว้นวรรคที่เหมาะสมจะทำให้เข้าใจความหมายที่ต้องการสื่อ 
   • การใช้คำเชื่อมต่อประโยชน์ และการขยาย หรือเพื่อการแสงความเป็นเหตุเป็นผล ต้องพัฒนาอีกครับ 
   • ใช้คำซ้ำซ้อน สามารเขียนให้กระชับมากขึ้นได้มาก มีหลายคำที่สามารถตัดออกได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนไป 
   • ยังขาดข้อมูลเชิงปริมาณ หรือ ข้อมูลที่แสดงถึงความรุนแรงของปัญหา 
  • ตัวอย่างการเขียน 
   • ปัจจุบัน ทุกหน่วยงานทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนิสิตและบุคลากรจำนวนมาก ๆ ขยะปริมาณมากในแต่ละวันไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี ส่งกลิ่นเหม็นและทำลายทัศนีภาพที่ดี 
   • จากการสำรวจพบว่า มีปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันจากชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมากถึง ๔๐ ตัน เทศบาลตำบลขามเรียงและเทศบาลตำบลท่าขอนยางสามารถเก็บขนรวมกันได้เพียงวันละ ๒๐ ตันเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นขยะตกค้างสะสม ปัญหาหลักในการเก็บขนคือการไม่คัดแยกขยะของประชากรแฝงที่มาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นนิสิตนักศึกษาที่มาเรียนในมหาวิทยาลัย 
   • การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการขยะ  และร่วมมือกันคัดแยกขยะอย่างจริงจังทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในหอพักที่อาศัย จะสามารถลดปริมาณขยะต่อวันมากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บขนไปจัดการอย่างถูกวิธีได้ทั้งหมด 
   • โครงการ.......... นี้ จึงมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ ด้วยการรณรงค์....... อันจะก่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันมากขึ้นถึงปัญหาขยะ และช่วยกันคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ ....... ของตนเอง 
 • วัตถุประสงค์โครงการ 
  • เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นิสิตและบุคลากรในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • วิพากษ์
   • วัดได้ยากครับ ไม่ Measurable
   • ปฏิบัติบรรลุผลได้ยากครับ ไม่ Attainable 
   • ควรเปลี่ยนเป็นการส่งเสริม ซึ่งจะสามารถประเมินจากกิจกรรมที่ทำหรือคนที่เข้าได้ครับ 
  • เพื่อให้นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงปัญหาขยะในมหาวิทยาลัย
  • วิพากษ์
   • เป็นประเด็นเดียวกับวัตถุประสงค์ข้อแรกครับ เพียงแต่จำเพาะเจาะจง Specific มากกว่า  คือระบุปัญหาหรือเนื้อหาที่จะทำชัดเจนกว่า ...  อันนี้ดีกว่าอันแรก ... แต่ก็ยังไม่ดี เพราะยังไม่ Measuable และ ไม่ Attainable 
 • วิธีการดำเนินโครงการและแผนการดำเนินงานที่เขียนเป็นแผนตารางแบบ Grant Chart ทำได้ดีครับ  
(ขอแชร์มาให้อ่านพอเป็นพิธีเท่านี้ก่อนนะครับ)
ป.ล. เท่าที่อาจารย์อ่านดู เกือบทุกกลุ่มจะยังมีข้อที่ต้องพัฒนาอีกเยอะมาก อาจจะเป็นครั้งแรกของหลาย ๆ คน ในการเขียนโครงการ  ดังนั้นอาจารย์จึงจะขอไปเอาผลการเขียนรายงานสุดท้ายที่ส่งมา มาตรวจ เพื่อส่งกลับให้ไปแก้ไข 

หมายเลขบันทึก: 658510เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม 2018 11:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ธันวาคม 2018 11:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี