รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ ๑-๒๕๖๑ (๗) การบริหารจัดการโครงการ


สัปดาห์ที่ ๙  (สัปดาห์ที่ ๘ ทดสอบกลางภาคเรียน) เป็นการลงพื้นที่สำรวจปัญหา ณ พื้นที่จริง และวางแผนการทำโครงการและเขียนโครงการ โดยเรียนรู้จากการฟังบรรยายเรื่องการเขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการจาก ผศ.ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร (เสียดายที่ผมไม่ได้บันทึกเสียงบรรยายท่านไว้ทบทวน) อย่างไรก็ตาม ท่านก็ได้ส่งสไลด์บรรยายมาให้ก่อนท่านจะบรรยาย ๑ สัปดาห์ ขออนุญาตนำมาเล่าต่อให้นิสิตและผู้สนใจได้ศึกษากันครับ

  ผมขอใช้วิธีการตีความจากภาพและความทรงจำในการฟังบรรยายพร้อม ๆ กับ นิสิตในวันนั้น ดังสไลด์ต่อไปนี้ครับ  (หากท่านเห็นว่าผิดถูกหรือต้องการจะเพิ่มเติมอย่างไรแจ้งผมได้ทันทีนะครับ)

  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ

  • ผู้นำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ระดับที่เป็นประวัติศาสตร์ได้ ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

  • การบริหารจัดการโครงการ หมายถึง กระบวนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะ ทรัพยากร เครื่องมือ เทคนิค และการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งบุคคล ทุน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 

  • การดำเนินการบริหารจัดการโครงการ มีอย่างน้อย ๓ ขั้นตอนได้แก่ 
   • การวิเคราะห์ความเสี่ยง
   • การวางแผน 
   • การกำกับติดตาม
  • องค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการโครงการได้แก่ 
   • บริหารความเสี่ยง
   • บริหารแผน วางแผน 
   • การควบคุมให้เป็นไปตามแผน
   • การบริหารความร่วมมือ
   • การสื่อสาร 
   • บริหารทุนหรืองบประมาณ
  • ทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการโครงการ ได้แก่
   • ภาวะผู้นำ
   • ทักษะการสื่อสาร
   • ความสามารถในการวางตาราง(ปฏิทิน)การทำงาน
   • ทักษะในการจัดการความเสี่ยง
   • การจัดการทุน
   • การเจรจาต่อรอง
   • ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
   • การบริหารจัดการงาน
   • การบริหารจัดการคุณภาพ 
   • การไม่ตื่นข่าวลือ การกรองข่าว


  • ๑๐ สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อการบริหารโครงการ 
   • การบูรณาการโครงการ
   • การกำหนดขอบเขตโครงการ
   • การบริหารจัดการเวลา
   • การบริหารจัดการทุนหรืองบประมาณ
   • การบริหารจัดการคุณภาพ
   • การบริหารจัดการคน
   • การบริการจัดการการสื่อสาร
   • การบริหารจัดการความเสี่ยง
   • การบริการจัดการการจัดซื้อ
   • การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  • กระบวนการ ๕ ขั้นตอนของการบริหารจัดการโครงการ ได้แก่
   • ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
   • ขั้นเริ่ม เป็นการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ขั้นวางแผน
   • ขั้นการควบคุมและกำกับติดตาม 
   • ขั้นการปิดโครงการ 
  • แต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  • ขั้นที่ ๑ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
   • เป็นปัญหาของใคร
   • ลักษณะของปัญหาเป็นอย่างไร
   • รุนแรงเพียงใด
   • มีผลกระทบอย่างไรบ้าง
   • มีความสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน หรือไม่

  • ขั้นที่ ช่วงเริ่มต้น
   • กำหนดขอบเขตของโครงการ
   • กำหนดขนาดของโครงการ
   • กำหนดกิจกรมหรืองานที่จะต้องทำในแต่ละขั้นตอน 

  •  ขั้นที่ ๓ วางแผน
   • ผู้บริหารโครงการกำหนดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน 
   • ประมาณการการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เวลา ต้นทุน แรงงาน ฯลฯ 
   • ผู้บริหารโครงการจัดตารางประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมอื่น ๆ 

  •  ขั้นที่ ๔ การดำเนินการ
   • ทีมงานดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดตามตารางหรือไม่
   • กำกับติดตามการทำงาน ดูแล สั่งการ และควบคุมการงานตามแผนงานที่กำหนด
   • ติดตามการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของแผนงานให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่สุด 
   • รายงานความคืบหน้าให้ผู้มีอำนาจได้รับทราบ่ตามระยะเวลาที่กำหนด


  • ขั้นที่ ๕ การปิดโครงการ 
   • เป็นการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว  เพื่อรับผิดชอบต่อสัญญาหรือการดำเนินงานโครงการ
   • หรือพิจารณาแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

  (ที่มา https://www.proofhub.com/articles/smart-goal-setting-examples-for-project-managers)


  • หลักสำคัญในการทำโครงการและบริหารจัดการโครงการ ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปคือหลัก SMART  คือทำให้โครงการให้เป็น "SMART Project" ได้แก่ 
   • Specific คือ การระบุเป้าหมายที่ชัดเจน ชัดเจนว่าต้องการอะไร เพื่ออะไร 
   • Measurable คือ วัดผลได้ ประเมินผลได้ว่า เป้าหมายนั้นสำเร็จหรือไม่ 
   • Attainable คือ สำเร็จได้จริง ปฏิบัติได้จริง ไม่เพ้อฝัน 
   • Relavant คือ สิ่งที่ทำนั้นมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายใหญ่ขององค์กรหรือของสังคม สอดคล้องกัน 
   • Time limited คือ มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการที่ชัดเจน 
  นิสิตสามารถอ่านรายละเอียดการเขียนโครงการ การประเมินผลการดำเนินโครงการ ได้ที่นี่ครับ 

  บันทึกต่อไปจะนำเอาไอเดียของแต่ละกลุ่มมาเก็บไว้ให้เราสามารถพัฒนาไปเรื่อย ๆ ครับ 


  หมายเลขบันทึก: 658363เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2018 10:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2018 10:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


  ความเห็น (0)

  ไม่มีความเห็น

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี