ผลจากการที่ สมศ.เข้าตรวจประเมิน วพ.ของเรา เราคิดว่าผลการประเมินน่าจะผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไข และผลการประเมินน่าจะดีด้วยพวกเราก็เลย AAR การดำเนินงาน QA ของเรา ออกมา ถึง ปัจจัยความสำเร็จ

 AAR QA

ประเด็น  : มีอะไรบ้างที่ทำให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสำเร็จ

• ผู้อำนวยการที่คอยกำกับ   ลงไปถึงตัวบ่งชี้  เป็นผู้ผลักดันให้ทำและดูถึงหลักฐานที่ต้องเตรียม คอยกำกับติดตามตลอดเมื่อมีเวลา  จังหวะ โอกาส
• ความสามารถของผู้อำนวยการฯ ในการจัดระบบของผลงานที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่ของผลงาน ซึ่งน่าจะมาจากความเข้าใจในตัวบ่งชี้ อย่างชัดเจน และเห็นถึงความเชื่อมโยงของผลงานต่างๆ ที่มีอยู่ สามารถดึงเรื่องราวต่างๆ จับสิ่งต่างๆ เข้ามาใส่ให้เป็นระบบ ทำให้ภาพที่ออกมาเป็นระบบ
• ผู้รับผิดชอบหลัก  ในแต่ละมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องทำความเข้าใจเจตนาของตัวชี้วัดว่าวัดอะไร ต้องการผลลัพธ์อย่างไร (ต้องเข้าใจคำอธิบาย ต้องรู้ข้อมูลที่เขาต้องการ) ต้องรู้และเข้าใจ แต่เนิ่นๆ เพราะบางเรื่องใช้เวลานานในการดำเนินงาน

• มองให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้  แล้ววาง Plot ของความเชื่อมโยงในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลงานออกมา เช่น ความเชื่อมโยงของงานวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน
• การรับการตรวจ   อาจารย์ที่รับการตรวจ รวมทั้งการสัมภาษณ์ การถูกรับการตรวจบ่อยๆ ทำให้เกิดความเคยชินในการรับการตรวจ ประกอบกับ เขียน SAR ให้เป็นไปตามสภาพความจริง รวมทั้งการทำความเข้าใจใน SAR ด้วยตนเองด้วยสำคัญมาก
• ความวิตกกังวล   ประเด็นที่กังวลเมื่อต้องถูกสัมภาษณ์  ในงานอื่นๆ เช่นงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เพราะข้อมูลภาพรวมจะอยู่ที่ Center เช่น อยู่ที่รองฯ ฝ่ายวิจัย หรือ รองฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ประเด็นนี้ต้องมีการให้ข้อมูลภาพรวมทุกมาตรฐานให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและสะท้อนกลับมาที่ภาควิชาด้วย
• โครงสร้างที่มีภาควิชา ช่วยทำให้การกำกับติดตามงานต่างๆ ง่ายขึ้นด้วย
• หัวหน้าภาควิชา  ต้องกำกับติดตามการทำงานต่างๆภายในภาควิชา ดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อย ส่งเสริมความสามัคคีภายในภาควิชา
• การทำแผน รวมทั้งการคิดงานต่างๆ ทำงานโดยมี PI เป็นตัวตั้ง จะทำโครงการ/กิจกรรมอะไร ก็จะนึกถึงว่าตอบ PI ไหนได้บ้าง  แต่ต้องมองการพัฒนาด้านอื่น ๆ ด้วย  ไม่ใช่ทำงานเฉพาะตัวชี้วัด
• การบริหารงาน  ต้องเป็นแบบ  การบริหารเพื่อการพัฒนา (administration of development) 
                     การบริหารต้องเน้นกิจกรรมการพัฒนาของวิทยาลัยฯ ในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการ
                     ปฏิบัติการ(action) หรือเป็นกิจกรรม (activity) การปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการ
•  ความขัดแย้ง  ให้มองความขัดแย้งให้เป็นการขัดแย้งเชิงปัญญา เพื่อให้ได้งานออกมา
• ประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา  ทุกคนต้องประเมินว่าตนเองมีส่วนทำให้ภาพรวมดีขึ้นหรือทำให้เสียหายอย่างไร
• เมื่อเกิดปัญหา  เวลามีปัญหาจะไม่ทำให้สถานการณ์เร่าร้อนมากขึ้นเพราะจะทำให้ได้งานน้อยลง
 ผลจากการ AAR ของเรา ผู้อำนวยการได้ไปนำเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับที่อื่นต่อไป

 ผอ. นำเสนอผล AAR

 ผู้อำนวยการนำเสนอผล AAR งานประกัน

ยังมีรายละเอียดอย่างอื่นที่ทำให้ วพ.พระปกเกล้า ดำเนินการสำเร็จอีก แล้วจะมานำเสนอในโอกาสต่อไป ครับ