ทางเลือก

 

Ø     การพัฒนาตนเอง

 

o      การพัฒนาจิตใจ

 

o      การพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา

 

Ø     การพัฒนาสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

 

o      สังคมที่น่าอยู่

 

Ø     การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

o      ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมที่ดี

 

ทางออกที่เหลืออยู่

 

Ø     ทำจากเล็กไปใหญ่

 

o      เริ่มที่ตนเองก่อน

 

Ø     ฟื้นฟู พัฒนาภูมิปัญญา

 

o      ปรับให้เหมาะสม อยู่ได้ในกระแสโลก

 

Ø     ทำให้ชัด

 

o      ได้ผลจริงจัง

 

o      ทดสอบซ้ำ

 

o      ขยายผล

 

Ø     หาเพื่อน แลกเปลี่ยน

 

Ø     บ่มเพาะความรู้ ปัญญา จัดการความรู้สม่ำเสมอ เหมาะสม

 

Ø     นำผลสู่การปฏิบัติในวงกว้าง ในระบบที่หลากหลาย

      Ø     นำสู่นโยบายระดับพื้นที่ ประเทศ โลก