Ø     การพัฒนาแบบแยกส่วน ผิดพลาด หลงทางในทุกระดับ

   o      การศึกษาที่หนีตัวเอง รู้จักแต่คนอื่น

      §       แยกการศึกษาออกจากชีวิตจริง

      §       คนสอนนำสิ่งที่ตนไม่ทำ ไม่ศรัทธาไปสอน ไปถ่ายทอด

      §       ทำเพียงรอดไปวันๆ เพื่อผ่านการสอบ การประเมินการเรียนการสอนก็พอ ทำให้ขาดคุณภาพ

  o      การประเมินแบบแยกส่วน เป็นชิ้นๆ ละเลยผลสำเร็จ

      §       ไม่มีบทเรียนที่เป็นรูปธรรม เป็นองค์รวม บูรณาการ

  o      เน้นการพัฒนาเชิงวัตถุ ขาดการพัฒนาทางความรู้ จิตใจ และปัญญา ที่เป็นแก่นของชีวิตมนุษย์

  o      มีการทำลายฐานทรัพยากร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  o      ละทิ้งภูมิปัญญา วิ่งตามกระแสโลก กระแสทุนนิยม และทิ้งถิ่นฐานเดิมของตนเอง

Ø     การทำงานแบบแยกส่วน ไม่สมบูรณ์ ขาดตอน ใช้ประโยชน์ได้น้อย

  o      เน้นการทำงานเชิงเอกสาร ขาดบริบทชีวิตจริง และผลเชิงประจักษ์ ที่ผู้อื่นนำไปปรับใช้ได้จริง

Ø     อยู่แบบตัวใครตัวมัน เพียงตัวเองรอด ทำให้สังคมอ่อนแอ

Ø     ทำงานแค่เสร็จ เฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆ ไม่มุ่งสู่ความสำเร็จที่แท้จริง