การพัฒนาแปลงสาธิตในการสร้างและพัฒนาความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงวาระแห่งชาติด้าน เกษตรอินทรีย์ ณ

บ้านสงเปือย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ได้ดำเนินการโดยมีเป้าหมายในการทำงาน ดังนี้

Ø     เน้นการรวบรวมชุดความรู้เพื่อการทดสอบและวิจัย ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการเกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Ø     เน้นการตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ที่ตอบสนองความต้องการระดับครัวเรือน สังคม และสิ่งแวดล้อม

Ø     เน้นการสร้างต้นแบบการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง มากที่สุด และหลากหลายกิจกรรมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

Ø     เน้นการพัฒนาการอยู่ร่วมกับทรัพยากร สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบ การไม่ทำลายผู้อื่น ลดกิเลศ โลภ โกรธ หลง และพัฒนาระบบเพื่อการพึ่งพาอาศัยกัน

Ø     เน้นการพัฒนาความเป็นเพื่อนกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

Ø     ค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ ทั้งในระยะใกล้และไกลจากที่ตั้ง และทั้งในระยะสั้น และระยะยาว