มนุษย์มีดีก็ตรงที่รู้จักคิด  รู้จักการวางแผนในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำ  การทำงานต้องมีความต่อเนื่อง การที่ตนเองคิดว่าสิ่งที่ทำเพียงพอแล้วทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ขาดการพัฒนาตนเอง  เช่นเดียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ การตรวจสอบความซ้ำซ้อน การลงรหัสโรค ฯ ถ้าเราคิดว่าเรารู้หมดแล้วเราก็จะปิดทุกอย่าง ทุกอย่างต้องมีความต่อเนื่อง  มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง เหมือนคลื่นทะเลที่ไม่มีวันหยุด