Ø     การขาดความรู้ ความรู้ไม่พอใช้

  o      ใช้ความรู้ที่สะสมปัญหา หรือสร้างปัญหาในระยะยาว

Ø     การขาดใช้และพัฒนาปัญญาที่ถูกต้อง

  o      เน้นเอาแค่ตัวรอด

  o      แก้ปัญหาระยะสั้น

Ø     ขาดการติดตาม ประเมินผล

  o      ไม่สรุปบทเรียน

  o      ไม่ใช้บทเรียน ทั้งของตนเองและผู้อื่น

Ø     ขาดการจัดการความรู้

  o      ความไม่รู้เล่นงานจนงอม

  o      หาทางออกไม่พบ อยู่ไปวันวัน

  o      วิ่งตามกระแส เป็นเหยื่อของนักล่า ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

Ø     แก้เฉพาะปัญหาระยะสั้น

  o      เฉพาะหน้า เพียงแค่ปัดสวะให้พ้นหน้าบ้าน