ช่วงเวลาที่ผ่านมาผมใช้เวลากับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์อีกเรื่องหนึ่ง  ทำให้ไม่ค่อยมีเวลามาเขียนบล็อก( Blog) ประกอบกับได้หมกมุ่นกับการทำเว็บไซต์ของตนเองเลยได้เจอกับโปรแกรม Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการทำ E-learning แต่ก็ประสบกับปัญหาเล็กๆ น้อยๆ กับโปรแกรมซึ่งกำลังแก้ไขอยู่               ผมลองนั่งนึกดูว่าความคุ้มค่าของการทำ E-learning จะมีมากน้อยเพียงใด  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง  แต่มองจากหลายมุมมอง  พบว่า  การที่จะสร้างแรงดึงดูดให้อยากเรียน (Attractive to learn) เป็นเรื่องที่ไม่ยาก  แต่จะทำให้ผู้เรียนต้องการศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงหรือต้องการเรียน(Want to learn) นั้นเป็นเรื่องยาก  นักศึกษาระดับปริญญาโทหลายคนที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำ E-learning ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดย E-learning จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ในที่นี้เป็นเรื่องธรรมดาของการจัดการเรียนการสอนที่มีความพิเศษจากเดิม) ผมคิดว่าจะทำอย่างไรดีให้คนอยากเรียนหรือต้องการเรียนเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้สร้าง E-learning ใครมีความคิดดีๆ ช่วยหน่อยครับ