ความรักคือความเข้าใจ ความรักคือการให้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน