GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หลักสูตรอิงมาตรฐาน

หลักสูตรอิงมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1,2 ธันวาคม 2549 ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แบบอิงมาตรฐาน ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมี ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ และคุณพรนัชชา สุกขะจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เป็นวิทยากร โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน

 หัวข้อในการอบรมได้แก่ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่หลักสูตรอิงมาตรฐาน การสร้างหน่วยการเรียนรู้และการจัดทำขอบข่ายสาระหลัก(curriculum map) การจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน และทิศทางการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในปีการศึกษา 2550 และได้ฝึกการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ การสร้าง curriculum map และการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการอบรมครี้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงการทำแผนการสอน การทำหน่วยการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระที่มีความกระชับไม่ซ้ำซ้อนในเนื้อหาและลดภาระงานของครู ซึ่งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ หลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย หรือกรอบทิศทางในการกำหนดเนื้อหา ทักษธกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่กำหนด (กระทรวงศึกษาธิการ,2547,หน้า4)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 65437
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

อาจารย์คะ อยากได้ที่ละเอียดกว่านี้ได้มั๊ยคะ ทำงานด้านวิชาการอยากเรียนรู้มากคะ

ขอบคุณคะ

อยากรู้ว่าลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐานคืออะไรบ้าง