ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายสุขภาพภาคใต้  นำสิ่งดีๆที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยน และช่วยกันสานต่อภูมิปัญญาและประสบการณ์   จากรุ่นสู่รุ่น

โดยจะจัด  25-26 มกราคม 2550  ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน  สำหรับผู้ที่นำบอร์ดผลงานมาแสดง กำหนดขนาด 1ม.คูณ1.5 ม.(แนวตั้ง) จะมีค่าตอบแทนให้ รายละเอียดจะแจ้งผ่าน สสจ.ของทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้แล้ว (ไม่ได้สนับสนุนค่าเดินทางและ ค่าที่พัก)

หน่วยบริการปฐมภูมิใดเห็นของดีๆในท้องถิ่นขอช่วยรับเป็นเจ้าภาพติดต่อประสานงานให้เครือข่ายด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

สำหรับผู้ที่ต้องการมานำเสนอหรือมาจัดแสดงผลงานให้กรอกแบบฟอร์มตามหัวข้อต่อไปนี้

ชื่อโครงการ.........

แรงบันดาลใจหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้ริเริ่มงานหรือกิจกรรม.........

สิ่งที่ท่านหรือทีมงานได้ทำอยู่ในปัจจุบันและวิธีการทำงานหรือกิจกรรม........

ประโยชน์ต่อการบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือบริการสุขภาพใกล้บ้าน....................

สิ่งที่คิดว่าจะนำไปขยายผลในอนาคต............

ชื่อ-สกุล......ที่อยู่..........เบอร์โทรที่ให้ติดต่อกลับ..................... 

แฟกซ์มาที่เบอร์ 074-273107  ภายในวันที่ 9 มกราคม 2550เวลา 12.00 น  (ถ้าจัดส่งทางปณ.ต้องประทับตราภายในวันที่     5 มค.2550)