ศูนย์กิจกรรมอิสรชน : การพัฒนาองค์กรในด้านความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การพัฒนาองค์กรในด้านความมุ่งมั่น...

การพัฒนาองค์กรในด้าน ความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   ความคิดริเริ่ม
- สร้างสรรค์พัฒนางานการให้บริการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ภายใต้กรอบและทิศทางขององค์กรและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

การเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์
- มีความยุติธรรมการกระจายอำนาจการร่วมกันแก้ไขปัญหา การร่วมกัน แก้ปัญหา (CHANGE AGENT) การ สร้างทีมงานโดยผู้บริหารลงมาติดตาม อย่างใกล้ชิด ตามทฤษฎี "Y" การจูงใจ ให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีการเสริมแรงตามทฤษฎีของ สกินเนอร์

ขวัญกำลังใจ
- สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชา กับบุคลากรระดับผู้ใต้บังคับบัญชา
 การวางแผนและการจัดระบบงาน
- ความสามารถในการวางแผนงาน/ จัดระบบงาน และมอบหมายให้ผู้ใต้ บังคับบัญชาปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาคุณภาพของคนในองค์กร
- การเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถทำงาน ทดแทนกันได้ทุกหน้าที่ (JOB - EMRICHMENT)
 

การประสานงาน
- ได้รับความพึงพอใจในการประสาน งานกับหน่วยงานภายนอกที่ขอใช้บริการ และหน่วยงานภายในของศูนย์ฯ ในแนวตั้ง (VERTICAL) และแนวราบ ( HERIZENTAL )
 

การใช้ทรัพยากร ( RESOURCE)
- การสนับสนุนวัสดุคอมพิวเตอร์ การเบิกจ่าย การติดตามการใช้จ่าย ของสำนักทะเบียนใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ควบคุมงาน
- การจัดทำคู่มือของการปฎิบัติหน้าที่ ของแต่ละ ฝ่ายและมีการทวนตรวจสอบ วัดและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ความถูกต้อง เรียบร้อยและละเอียด ถี่ถ้วนของงาน ติดตามความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ
     

  ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรในด้าน สภาพแวดล้อม (ENVIRONMENT) ขวัญ กำลังใจ    

สภาพแวดล้อมภายนอก
- การพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ภายนอก อาคารศูนย์ฯได้เหมาะสมและสง่างาม
ในการจัดสภาพภายนอกนั้นควรที่จะจัดให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่นการจัดโต๊ะทำงานควรจัดในลักษณะให้พนักงานในสมาคมได้ปฏิสัมพันธ์  

สภาพแวดล้อมภายใน
- การจัดระบบ OFFICE LAY – OUT ได้ เหมาะสม จูงใจให้ทำงาน คือองค์ประกอยโดยรวมของการจัดองค์การที่เน้นสภาพแวดล้อม คือเน้นที่ตัวบุคลากรปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์การ

  ความสะดวกสบาย ( FACILITY)
- สิ่งอำนวยความสะดวก/สวัสดิการ พื้นฐานในสำนักงาน อาทิ น้ำดื่ม กาแฟ อุปกรณ์การใช้งานอื่น ๆ 
 

ประโยชน์เกื้อกูล (BENEFIT)
- การจ่ายค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ที่เป็นธรรม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ บุคลากรในองค์กร(ถ้าองค์สามารถทำได้)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#กิจกรรม#ปัญหา#สร้างสรรค์#สัมพันธ์

หมายเลขบันทึก: 65308, เขียน: 05 Dec 2006 @ 16:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)