"ครูที่ดี" จะช่วยให้เด็กเป็นคนดีได้ ฉันใด

"คุณอำนวยที่ดี" จะช่วยจัดการความรู้ในคนให้เป็นคนดีได้เช่นกัน ฉันใดก็ฉันนั้น

 

 

ไม่ว่าเราจะเป็นใครจะสวมบทบาทหรือหัวโขนใด

ไม่ว่าเราจะใช้หลักการเหล่านี้ในชีวิตหรือใช้เป็แนวคิดในการทำงาน

ครูและคุณอำนวย ก็เป็นผู้ "จัดการความรู้" เพื่อให้หลากหลายคนได้รู้และทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ความถูกต้องเป็นฐานในการทำตนให้เป็นคนดี ครูและคุณอำนวยจึงเป็นเครื่องชี้และสร้างเสริมคุณงามความดีให้กับสังคมไทย


  

ต้องกราบขอบพระคุณแนวคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ายิ่งจากคุณ พัชราในบันทึก จรรยาบรรณของคุณครู "ข้อที่ 10"  ที่กรุณาเล่าถึงประโยคสำคัญของท่าน ดร.อาจอง ชุมสายฯ ที่กล่าวไว้ว่า "ครูที่ดีจะช่วยให้เด็กเป็นคนดีได้"

ขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ