จากการมาติดตามตรวจประเมินตัวชี้วัดของสถาบันบำราศนราดูร โดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จาก ก.พ.ร. กรมฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2549 (เวลา 09.00 - 16.30 น.) ที่ผ่านมา ในส่วนตัวชี้วัดที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพรับผิดชอบ 4 ตัว และงานแผนสถาบัน 1 ตัว ซึ่งตรวจประเมินโดยอาจารย์จรรยา นั้น อาจารย์ให้สรุปรวมหลักฐานเพื่อยืนยันกระบวนการดำเนินงาน (Process) ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละตัวชี้วัด และผลของการดำเนินงานดังกล่าว โดยแยกตามขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวมและส่งกรมฯ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2549 เวลา 14.30 น.

          การตรวจประเมินในครั้งนี้ ทำให้ได้บทเรียนสำหรับนำมาปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2550 คือ

          1. ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดที่ชัดเจน

          2. ประชุมชี้แจงและ ลปรร. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดเข้าใจ Template ของตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการของแต่ละตัวชี้วัดด้วย

          3. ทำแผนติดตามแต่ละตัวชี้วัดทุกไตรมาส โดยกำหนดวันที่ต้องรายงานพร้อมหลักฐานการดำเนินงาน และแผนการแก้ไขปรับปรุงในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

          4. ซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงาน, การนำเสนอหลักฐาน และการตอบตัวชี้วัดแต่ละตัว ก่อนการมาตรวจประเมินจริง

          5. เตรียมหลักฐานต่างๆ ของแต่ละตัวชี้วัดให้พร้อมส่งในวันมาตรวจประเมิน เพื่อจะได้ไม่ต้องมาตามเก็บรวบรวมส่งทีหลัง

          สำหรับ Template ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2550 กรมฯ จะจัดให้มีการประชุมในวันที่ 6 ธ.ค. 2549 นี้ ซึ่งสถาบันจะต้องดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ในเร็ววันต่อไป