KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : 218. KM เพื่อการพัฒนาสังคม (3) : ICT Tool

       ตอนที่ ๑
       ตอนที่ ๒

       ชุมชนพัฒนาสังคมโปรดเข้าไปอ่าน บล็อก ของ ท่าน รมต. ไพบูลย์ได้ที่ http://gotoknow.org/paiboon

       เรากำลังคิดการณ์ใหญ่     คิด KM ประเทศไทยตัวจริง     ที่มีเป้าเพื่อการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม    ดังนั้นวง ลปรร. ต้องใหญ่ตามไปด้วย และต้องใหญ่ทั้งวง ลปรร. แบบ F2F และ B2B หรือ nF2F
      ตรง B2B หรือ nF2F นี่แหละครับ ที่วงการ ICT ต้องเข้ามาแสดงบทบาทสำคัญ ในการเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก     ให้ "คุณกิจ"  "คุณอำนวย"  "คุณลิขิต"  "คุณประสาน"  "คุณวิศาสตร์"  "คุณเอื้อ"  ได้ ลปรร. ความรู้เชิง content ในการทำงานได้     โดยเน้นที่ "ความรู้ฝังลึก"  (tacit knowledge)     ซึ่งจะให้สะดวกต้องทำเป็นวิดีโอสั้นๆ     เราจึงต้องการเครื่องมือ ICT ที่จะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนวิดีโอสั้นๆ เหล่านี้ได้

       สิ่งที่ต้องการน่าจะได้แก่
            (๑) High Speed Internet ที่ไปถึงชาวบ้าน     อย่างน้อยๆ ก็ถึงจุดศูนย์กลางของชุมชน  และองค์กรต่างๆ
            (๒) กฎหมายที่เปิดช่องให้องค์กร/หน่วยงาน  ประชาคม ที่น่าเชื่อถือ สามารถใช้ Internet ความเร็วสูง ในการแลกเปลี่ยนวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ได้
            (๓) มีกลไกตรวจสอบ ไม่ให้มีการนำช่องทางนี้ไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่สมควร     เช่นต่อต้านรัฐ   ขายหนังโป๊  เป็นต้น
            (๔) มีกลไกส่งเสริม ฝึกอบรม ให้ประชาคม  หน่วยงาน ต่างๆ ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้จากการปฏิบัติงาน หรือประกอบอาชีพ     เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อ และการสื่อสารโดยผู้ปฏิบัติ
            (๕) มีการทำงานวิชาการ หรือการวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อส่งเสริม "ICT เพื่อการจัดการความรู้สู่การพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ"
            (๖) ใช้พลังเยาวชน (ทั้งที่อยู่ในชุมชน  โรงเรียน  และสถาบันอุดมศึกษา)    ในการทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร เข้าไปร่วมเรียนรู้เรื่องราวดีๆ  และร่วมผลิตสื่อ    นำไปสื่อสารออกไปทาง Internet ซึ่งเยาวชนเก่งกว่าผู้อาวุโส     เยาวชนอาจสื่อสารออกมาหลากหลายทางที่ตนถนัด เช่นทางศิลปะ  ทางการจัด event  ฯลฯ
            (๗)  ........ (โปรดช่วยกันเติมตรับ) 

วิจารณ์ พานิช
๔ ธค. ๔๙