มิตรภาพใน Gotoknow ตื่นตากับผู้คนหลากหลายอาชีพ มาชุมนุมกันเพื่อขับเคลื่อนให้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเปลี่ยนวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม
-สังคมไม่ทอดทิ้งกัน มีนำใจ เกื้อกูลกัน
-สังคมเข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับชุมชนฐานราก ไปถึงองค์กร
-สังคมที่มีคุณธรรม สุจริต สามัคคี