หลังจากที่ศูนย์ฯของผมได้รับงบประมาณ ปี 50 จากมหาวิทยาลัยสำหรับกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ

ดังนั้นรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คือ ท่านอาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ ได้สั่งการให้ผมไปลองออกแบบกิจกรรมโดยนำเอาประสบการณ์จาก UKM มาใช้ ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้ลองออกแบบ และได้แจกให้ทุกคนในศูนย์ฯไปศึกษาก่อน แล้วได้นำมาวิพากษ์กันเมื่อเช้าวันนี้ที่ผ่านมา (4 ธค 49) ซึ่งผมได้นำเสนอแนวคิดกับที่ประชุมศูนย์ฯ ดังนี้ครับ

หัวปลาคือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แนวคิดหลัก</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จากประสบการณ์เข้าร่วม  UKM  โดยมีกระบวนการจัดการความรู้  (KM)  โดยมีเครื่องมือหลัก  ดังนี้</p>

 1. Story  Telling  แบบ  F2F
 2.  Show  and  Share
 3. บัตรคำ
 4.  Word  Cafe

กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม

 1. คุณอำนวยประจำกลุ่ม  คัดเลือกจากอนุกรรมการKM  มมส.
 2. ผู้เล่าเรื่องที่เป็น  BP  ในแต่ละกลุ่ม  4  คน  (คนละ  1  พันธกิจ)
 3. คุณกิจเป็นอาจารย์/บุคลากร  จากคณะวิชาละ  4  คน
 4. คุณลิขิตจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขออธิบายโดยรูปปลาทูน่า TUNA 3 ขั้นตอน  

</span><div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขั้นตอนที่  1  Knowledge  Vision </p><ol>

 • กำหนดหัวปลา  คือ   "การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (BP)  ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม"  
 • ค้นหาผู้ทำคิดว่าเป็นเลิศในและละ  4  ภาระกิจหลัก  จากผลการประเมินตนเอง  ได้ดังนี้ ด้านคุณภาพบัณฑิต  คือ  กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านการวิจัยฯ  คือ  กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการ  คือ  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ด้านการทำนุบำรุงศิลปะฯ  คือ  ทุกกลุ่ม  ยกเว้นกลุ่มบัญชี   
 • แจ้งหน่วยงานที่คิดว่าเป็นเลิศตามข้อ 2 ล่วงหน้าและขอความอนุเคราะห์ให้เขียนเรื่องเล่า  Story  Telling  ที่คิดว่าเป็นเลิศที่สุด  หรือภูมิใจที่สุด  เพื่อมานำเสนอในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม  และเลือกตัวแทนมานำเสนอ  1  คน      
 • </ol><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขั้นตอนที่  2 Knowledge  Sharing</p><ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">

  2.1 บรรยากาศจัดเป็นโต๊ะกลม  4  โต๊ะภายในห้องเดียวกัน

  </div></li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">กลุ่มที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">กลุ่มที่ 2 วิจัย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">กลุ่มที่ 3 บริการวิชาการ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">กลุ่มที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะฯ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p align="center">  แต่ละโต๊ะประกอบด้วย</p><p align="center">1.     ตัวแทนผู้เล่าเรื่อง  Best  Practice  </p><p align="center">2.     ตัวแทนจากคณะละ  1  คน</p><p align="center">3.     คุณอำนวย (นั่งอยู่วงนอก)</p><p align="center">4.     คุณลิขิต (นั่งอยู่วงนอก) </p><ul>

 • 2.2 ผู้เล่าเรื่อง  Best  Practice  ในแต่ละโต๊ะใช้เวลาประมาณ  10  นาที
 • 2.3 หลังจากที่เล่า  Best  Practice  แล้วให้ตัวแทนจากแต่ละคณะที่ร่วมกลุ่ม  เขียนปัจจัยแห่งความสำเร็จของเรื่องเล่า  (Key  Success  Story)  ลงบัตรคำ 
 • 2.4 แต่ละคนในกลุ่มเวียนกัน  โดยให้เหตุผลที่เลือกปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ไม่เกินคนละ  3  นาที
 • </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">(กระบวนการตั้งแต่ข้อ  2.2  ถึง  2.4  ใช้เวลา  1  ชั่วโมง)</p><ul> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> ใช้เทคนิค  Word  Café  โดยให้ทุกคนได้เปลี่ยนกลุ่มและพยายามไม่ซ้ำสมาชิกในกลุ่มเดิม  ซึ่งผู้เล่า  Best  Practice,  คุณอำนวย,  และคุณลิขิตยังคงอยู่โต๊ะเดิม </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> คุณอำนวยประจำกลุ่มเล่าสรุปว่ากลุ่มที่ผ่านมา  สรุปเป็น  Key  Success  Story  อะไรบ้าง </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> จากนั้นก็เริ่มกระบวนการกลุ่มเช่นเดียวกันกับข้อ  2.2  ถึง  2.4 </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">ทุกกลุ่มทุกคน  กลับเข้ากลุ่มเหมือนในครั้งแรก  และสรุป  (10  นาที)  เลือกตัวแทนมา  นำเสนอ  กลุ่มละไม่เกิน  5  นาที</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> รวมกิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยแล้วใช้เวลาประมาณ  2  ชั่วโมง  30  นาที </li> </ul><p></p><p>ขั้นตอนที่  3  Knowledge  Assets </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ  สรุปเป็นขุมความรู้  ซึ่งประกอบด้วย</p><ul>

 • วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  4  เรื่อง
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  จากทั้ง  4  เรื่อง
 • </ul>จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน  และบันทึกผ่าน  Blog <p style="text-align: center"><<<<<<<<<<<<<   >>>>>>>>>>>>></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สำหรับผลการวิพากษ์ คือ ทุกคนเห็นด้วยกับกระบวนการ แต่สำหรับหัวปลาให้ทุกคนกลับไปทำการบ้าน และนำมาวิพากษ์กันต่อในวันที่ 6 ธค 49</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ก่อนจะเลิกประชุมผมขอให้ทุกคนได้ทำ AAR ของการประชุมวันนี้ด้วย และขอให้ทุกครั้งก่อนจะเลิกประชุมให้ทำ AAR ทุกครั้ง และทุกคนก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">คาดว่าเราจะจัดกันเป็นชุดโครงการย่อยหลายๆ ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะใช้หัวปลาตามมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ ของ สมศ.</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">และจะเริ่มกันประมาณต้นปี 50 ครับ</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">KPN</p>