อุปสรรคการพัฒนา e-learning เกิดจากการขาดการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ไม่เหมาะสม และความเข้ามจเกี่ยวกับ Instructional design ที่ไม่มากพอ

เชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://gotoknow.org/archive/2005/10/20/16/29/14/e5655#comments