แผนปฏิบัติการตนเองประจำเดือน พฤศจิกายน 2548

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เฉพาะในส่วนที่เป็นตารางการนัดหมาย ส่วนที่ต้องทำและยังไม่กำหนดนัดวัน คือ 1)วันประชุมพิจารณาจัดสรรเงิน CF 2) ประชุมทีมงานไตรภาคีฯ 3) สรส.จะนัดประชุมผู้จัดทำ 0110 ร.5

     แผนปฏิบัติการประจำเดือน พฤศจิกายน 2548  (ในส่วนที่เป็นตารางการนัดหมาย) มีดังนี้

          1-พ.ย.-48

     stand by เคลียร์เรื่องการประชุมนายทะเบียน UC จากเมื่อวาน (30 พ.ย.2548) ที่จะต้องดำเนินการต่อ

     13.30 น. ไปพบ ลุงช่วง นายกสมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง ณ ที่ทำการสมาคมฯ

     16.00 น. ไปประเมินโครงการอบรมนวดแผนไทยฯ ที่เกาะเรียน

          2-พ.ย.-48

     09.00 น. ตรวจสอบความถูกต้อง (confirm) เรื่องการกำหนดระดับความพิการ "ประเภทโรคจิต" กับ สปสช. (ตามที่น้องขัตฯ รพ.บางแก้ว โทรมาประสานไว้) และประชาสัมพันธ์ด้วยเมื่อได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้ว

     stand by เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ จว.พัทลุง (4 พ.ย.2548)

     16.00 น. ไปประเมินโครงการอบรมนวดแผนไทยฯ ที่เกาะเรียน

          3-พ.ย.-48

     stand by เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ จว.พัทลุง (4 พ.ย.2548)

     13.30 น. พูดคุยเพื่อตรวจสอบความพร้อมเรื่องต่าง ๆ ในการเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ จว.พัทลุง (4 พ.ย.2548) กับพี่อวยพร และพี่สวาท

     16.00 น. ไปประเมินโครงการอบรมนวดแผนไทยฯ ที่เกาะเรียน

          4-พ.ย.-48

     stand by เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ จว.พัทลุง (4 พ.ย.2548)

     16.00 น. ไปประเมินโครงการอบรมนวดแผนไทยฯ ที่เกาะเรียน

     17.00 น. นัดพูดคุยกับทีมนำบ้านลานช้าง "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" แจ้ง นพ.ยอร์นฯ ด้วย

          5-พ.ย.-48

     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

          6-พ.ย.-48

     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

     13.00 น. เตรียมเอกสาร 2 เรื่อง คือ 1) วิทยากรนำฯ การยกร่างยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอเขาชัยสน และ 2) คู่มือประชาชนเพื่อคนพิการ


          7-พ.ย.-48

     08.30 น. วิทยากรนำฯ ยกร่างยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอเขาชัยสน "การจัดวางโครงสร้างองค์กร (คณะทำงาน) คปสอ.เขาชัยสน"

     12.45 น. วิทยากร "สิทธิของคนพิการที่ประชาชน/ชุมชนควรทราบ" ห้องประชุม อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน

     16.00 น. ไปประเมินโครงการอบรมนวดแผนไทยฯ ที่เกาะเรียน

     รับข้อมูล DBPop จาก สปสช. เพื่อ Update ฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ UC จว.พัทลุง ด้วย

          8-พ.ย.-48

     08.30 น. วิทยากร "สิทธิของคนพิการที่ประชาชน/ชุมชนควรทราบ" ห้องประชุม รพ.เขาชัยสน

     12.45 น. วิทยากร "สิทธิของคนพิการที่ประชาชน/ชุมชนควรทราบ" ห้องประชุม อบต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน

     16.00 น. ไปประเมินโครงการอบรมนวดแผนไทยฯ ที่เกาะเรียน

     กระจายฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ UC จว.พัทลุง ไปให้ CUP ต่าง ๆ ผ่านนายทะเบียน UC CUP ด้วย

          9-พ.ย.-48

     08.30 น. วิทยากร "สิทธิของคนพิการที่ประชาชน/ชุมชนควรทราบ" ห้องประชุม อบต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน

     13.00 น. "สังเกต" การประชุมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพะยูน "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" ไปพบและชวนนายกเทศมนตรีปากพะยูน มาร่วมด้วย และเพื่อเชื่อมสานต่อจากวันที่ 4 พ.ย.2548 ตามที่ได้เชื่อมไว้แล้วครั้งหนึ่ง

     15.30 น. ถอดบทเรียน “การประชุมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพะยูน” ทีมงาน คุณลูกหมูอ้วนที่ รพ.ปากพะยูนด้วย พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าเรื่องการศึกษา “พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวมุสลิม ในระหว่างการถือศีลอด ช่วงเดือนรอมดอน”

     16.00 น. ไปประเมินโครงการอบรมนวดแผนไทยฯ ที่เกาะเรียน (หากไปทัน)

        10-พ.ย.-48

      08.30 น. (ทั้งวัน) วิทยากร “เอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงสิทธิ” คปสอ.ป่าบอน

      น้องอ้อ รวบรวมส่งข้อมูลบัตรจาก CUP เพื่อส่งขึ้นทะเบียน UC ต่อ สปสช. งวดที่ 1

      16.00 น. ไปประเมินโครงการอบรมนวดแผนไทยฯ ที่เกาะเรียน

        11-พ.ย.-48

      stand by กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน

      ตรวจสอบ เรื่อง นักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (สาธารณสุขชุมชน) กลับมาจากฝึกงานแล้วหรือยัง หากกลับมาแล้ว ต้องทำบันทึกเรื่องการอยู่เวรฯ ด้วย

      12.05 น. ไปสอน นศ. ที่ตึกคณะวิทย์ อาคาร 8 หากนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (สาธารณสุขชุมชน) กลับมาจากฝึกงานแล้ว มีเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จะต้องทำบันทึกเรื่องการอยู่เวร

      16.30 น. อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ สสจ.พัทลุง (กับน้องไหม)

        12-พ.ย.-48

      วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        13-พ.ย.-48

      วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ


        14-พ.ย.-48

     stand by กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเตรียมประชุมคณะทำงานพิจาณาจัดสรรเงินกองทุนเสริมสภาพคล่องแก่ รพ.

     ลากิจ 1 วัน (เพิ่มเติมเมื่อ วันที่ 14 พ.ย.2548)

        15-พ.ย.-48

     stand by กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเตรียมประชุมคณะทำงานพิจาณาจัดสรรเงินกองทุนเสริมสภาพคล่องแก่ รพ. (ต่อ)

     14.00 น. รวมพลคนเหลือง-ฟ้า หน้าศาลากลางจังหวัด (เพิ่มเติมเมื่อ วันที่ 14 พ.ย.2548)

     16.30 น. นัดพี่เชษฐ์ และพี่ทา เพื่อวางแผนการ ทำประชาคมตำบลลำสินธ์ กิ่งอ.ศรีนครินทร์ ให้ สอ.ลำสินธ์ (เพิ่มเติมเมื่อ วันที่ 14 พ.ย.2548)

        16-พ.ย.-48

     08.30 น. วิทยากร "สิทธิของคนพิการที่ประชาชน/ชุมชนควรทราบ" ห้องประชุม รพ.เขาชัยสน กลุ่มที่ 2

     12.45 น. วิทยากร "สิทธิของคนพิการที่ประชาชน/ชุมชนควรทราบ" ห้องประชุม อบต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน กลุ่มที่ 2

     17.00 น. ทำกระทง และไปลอยกระทง (บ้าง) (เพิ่มเติมเมื่อ 12 พ.ย.2548)

        17-พ.ย.-48

     08.30 น. วิทยากร "สิทธิของคนพิการที่ประชาชน/ชุมชนควรทราบ" ห้องประชุม อบต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน กลุ่มที่ 2

     12.45 น. วิทยากร "สิทธิของคนพิการที่ประชาชน/ชุมชนควรทราบ" ห้องประชุม อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน กลุ่มที่ 2

        18-พ.ย.-48

      08.30 น. stand by กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน

      12.05 น. ไปสอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (สาธารณสุขชุมชน) ที่ตึกคณะวิทย์ อาคาร 8 วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

      18.00 น. งานแต่งงานพี่โอ สำนักผู้บริหาร สสจ.พัทลุง

        19-พ.ย.-48

      วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        20-พ.ย.-48

      09.00 น. ประเมินผลโครงการอบรมนวดแผนไทยฯ ในภาพรวม ที่ สอ.เกาะเรียน พร้อมทั้งวางแผนการเก็บรวมรวมข้อมูลจากคนพิการที่ได้รับการนวด (แก้ไขเมื่อ 19 พ.ย.2548)

      13.00 น. สานต่อโครงการ "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" (แก้ไขเมื่อ 19 พ.ย.2548)

      วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ (เพิ่มเติมเมื่อ 19 พ.ย.2548)

      เตรียมเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการปี 2549 ในส่วนที่รับผิดชอบทั้งหมด (เพิ่มเติมเมื่อ 19 พ.ย.2548)


        21-พ.ย.-48

      08.30 น. stand by กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน

      10.00 น. นัดหมายกับนายเลาะ ตงเยตฯ 0-7837-3053 (ผู้นำศาสนาอิสลาม อ.กงหรา) เพื่อขอพบกับ นพ.สมนึก เชื้อทอง ผอ.รพ.พัทลุง เรื่องการสร้างสถานที่ละหมาด (เพิ่มเติมเมื่อ 19 พ.ย.2548)

      13.00 น. ร่วมประชาคมตำบลลำสินธ์ กิ่งอ.ศรีนครินทร์ ณ วัดลำสินธ์ พี่พิเชษฐ์ฯ สอ.ลำสินธ์ ขอเขิญไว้ให้ไปร่วม

        22-พ.ย.-48

      stand by กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน

        23-พ.ย.-48

      stand by กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน

        24-พ.ย.-48

      น้องอ้อ รวบรวมส่งข้อมูลบัตรจาก CUP เพื่อส่งขึ้นทะเบียน UC ต่อ สปสช. งวดที่ 2

      stand by กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน

        25-พ.ย.-48

     08.30 น. (ทั้งวัน) วิทยากร "สิทธิของคนพิการที่จนท. สาธารณสุข ควรทราบ" ห้องประชุม รพ.เขาชัยสน และประชุมเตรียมการเพื่อจัด "มหกรรมคนพิการเข้าถึงสิทธิฯเฉลิมพระเกียรติฯ" ในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ณ รพ.เขาชัยสน

        26-พ.ย.-48

      08.30 น. (ทั้งวัน) ร่วมประชุม "เครือข่ายการเมืองแบบมีส่วนร่วม" ณ ห้องประชุม สสจ.พัทลุง พี่สำเริงฯ คบปจพัทลุง ขอเชิญไว้

      15.00 น. รับนัดแกนนำชมรมผู้สูงอายุ และทีมนักวิจัยไตรภาคีฯ อ.ปากพะยูน ณ อ.ปากพะยูน ณ สอ.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน เลื่อนมาจากวันที่ 27 พ.ย.2548 (แก้ไขเมื่อ 19 พ.ย.2548)

        27-พ.ย.-48

      09.00 น. ไปสอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (สาธารณสุขชุมชน) ที่ตึกคณะวิทย์ อาคาร 8 วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เลื่อนจากวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.2548)

      15.00 น. รับนัดแกนนำชมรมผู้สูงอายุ และทีมนักวิจัยไตรภาคีฯ อ.ปากพะยูน ณ อ.ปากพะยูน (สถานที่ให้แกนนำกำหนด และแจ้งมาอีกครั้ง) เปลี่ยนเป็นวันที่ 26 พ.ย.2548 (แก้ไขเมื่อ 19 พ.ย.2548)


        28-พ.ย.-48

      stand by กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน แก้ไขเมื่อ 7 พ.ย.2548

      08.30 น. (ทั้งวัน) วิทยากรถอดบทเรียน และประเมินผลโครงการ "เอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงสิทธิฯ อ.บางแก้ว" ห้องประชุม รพ.บางแก้ว (เลื่อนไปเป็นวันที่ 13 ธ.ค.2548 ) แก้ไขเมื่อ 19 พ.ย.2548

      13.00 น. ร่วมประชุมครั้งแรกกับชมชม "เพิ่มพูนพลังคนพิการเขาชัยสน" ณ สสอ.เขาชัยสน เพิ่มเติมเมื่อ 20 พ.ย.2548

        29-พ.ย.-48

      08.30 น. (ทั้งวัน) วิทยากรถอดบทเรียน และประเมินผลโครงการ "เอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงสิทธิฯ อ.บางแก้ว" ห้องประชุม รพ.บางแก้ว แก้ไขเมื่อ 7 พ.ย.2548

      08.30 น. (ทั้งวัน) วิทยากรนำ ยกร่างแผนกลยุทธ์สุขภาพอำเภอเขาชัยสน ณ ห้องประชุมอุทยานนกน้ำทะเลน้อย อ.ควนขนุน  อุทยานเขาปู่ เขาย่า อ.ศรีบรรพต แก้ไขเมื่อ 19 พ.ย.2548

        30-พ.ย.-48

      08.30 น. (ทั้งวัน) ประชุมประจำเดือนนายทะเบียน UC ที่ สสจ.พัทลุง

      17.00 น. เดินทางไป กทม. เพื่อเข้าร่วมประชุมมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ เพิ่มเติมเมื่อ 12 พ.ย.2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (5)

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 

     ทีมวิจัยผู้สูงอายุรพ.ปากพะยูน  ขอนัดพบ weeksที่ 4 เดือนพย.48 (27พย.48 )  จะได้หรือไม่  เวลา ขอให้ท่านระบุเองค่ะ..

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.97
เขียนเมื่อ 
     เรียนคุณลูกหมูอ้วน ผมตกลงนะครับ เป็นเวลา 15.00 น.เพิ่มในแผนให้แล้วด้วย สำหรับสถานที่เอาเป็นที่ที่นั่งสบาย ๆ ล้อมวงคุยกัน โจทย์คือ การพัฒนากรอบคิดให้ชัดขึ้นจากวันที่ 9 พ.ย.2548 และอย่านัดซ้อนกับอีกกลุ่ม (พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ) ควรแยกกันคนละวัน
ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

โอเคค่ะ   สถานที่เดิม(ห้องประชุมรพ.)

ปล. ท่านมีเอกสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในองค์กรหรือหน่วยงานบ้างหรือไม่? ดิฉันต้องการความช่วยเหลือหรือแนะนำ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.121
เขียนเมื่อ 
     ถ้าไม่ใช่ห้องประชุม รพ. จะทำให้บรรยากาศดีกว่าไหมครับ แบบว่าเปลี่ยนบ้าง เดี่ยวจะทำให้ความหมายของสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุดูแคบไป (เหมือนโดน block) ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วน่าจะคิดได้อย่างอิสระสำหรับท่านเหล่านั้นครับ
ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 
เป็นความตั้งใจ (ที่ต้องการยึดสักมุมหนึ่งเป็นที่ทำการผู้สูงอายุที่ชัดเจน  ขณะนี้ความรู้สึกของผู้สูงอายุคือไม่มีที่ทำการให้ติดต่อ)  และ  สถานที่ที่ดังกล่าวคือผู้สูงอายุสรุปเองว่าคือที่รวมพลได้ดีที่สุด    ก็เคยคุยกันในกลุ่ม(ยังคิดไม่ออกอยู่ดี...ว่าควรจะเป็นที่ใด  ) 
ปล. พยายามใส่รูป  แต่มีปัญหาการโหลดภาพ