ทฤษฎีดุลยภาพ

“ถึงมีโรคก็สุขภาพดีได้ ถึงไม่มีโรคก็สุขภาพไม่ดีได้ เครื่องมือสุขภาพที่สำคัญคือการรักษาดุลยภาพ”

เป็นแนวคิดที่นำเสนอโดยอาจารย์หมอประเวศ วะสี เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายสมดุลก็จะเกิดสภาวะแห่งความสุขหรือสุขภาพ เช่นกันถ้าสังคมมีความสมดุลก็จะเกิดสภาวะแห่งความสุขเช่นกัน อาจารย์หมอประเวศกล่าวว่า ถึงมีโรคก็สุขภาพดีได้ ถึงไม่มีโรคก็สุขภาพไม่ดีได้ เครื่องมือสุขภาพที่สำคัญคือการรักษาดุลยภาพ

                โรงพยาบาลบ้านตากได้นำทฤษฎีดุลยภาพมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายสูงสุดหรือผลลัพธ์บั้นปลายของโรงพยาบาลโดยการพยายามสร้างสมดุล 3 อย่างคือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและโรงพยาบาลอยู่รอด ถือเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาล มี 3 ประเด็น (CEO) ได้แก่
1)     ประชาชน (Customer/Citizen) มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยดูแลแบบองค์รวม (Holistic Approach) ที่หมายถึงสุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเชาว์ปัญญา ให้ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเอง
2)     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (Staff/Employee) มีความสุข มีความพึงพอใจในการทำงาน มีสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ ครอบครัว รายได้ ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข มีความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่น (Commitment) ที่จะทำเพื่อองค์กรและประชาชน
3)     โรงพยาบาล (Organization) อยู่รอดได้ มีสถานะทางการเงินเพียงพอที่จะทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ชุมชนรักและศรัทธาโรงพยาบาล รู้สึกเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ(To be the hospital of choice)

               ทฤษฎีดุลยภาพนี้สามารถใช้ได้กับทุกหน่วยของสังคมตั้งแต่ในร่างกายคน คนทั้งตัว ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งในองค์การและสอดคล้องอย่างดีกับความพอเพียง ที่ไม่หิวกระหายกอบโกยเอาเข้าตัวเองแบบทุนนิยม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (3)

วราพร งามสม
IP: xxx.9.223.69
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ดิฉันกำลังทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีดุลยภาพ (Balance theory)ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสภาทนายความ ดิฉันจึงสนใจผลงานของคุณหมอที่นำทฤษฎีดุลยภาพมาประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลบ้านตาก

ดิฉันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอผลงานวิจัย "ฉบับสมบูรณ์" เรื่อง การนำทฤษฎีดุลยภาพมาประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา วิธีวิเคราะห์ วิธีวิจัย และเอกสารในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์คุณหมอด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นางสาววราพร งามสม

Ji2 

สวัสดีค่ะ

ทฤษฎีดุลยภาพ เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ

ชอบมากที่คุณหมอให้ความสำคัญกับความพอเพียง ... ซึ่งหายากมากในสังคมทุนนิยมสุดขั้วในปัจจุบัน

ชื่นชมค่ะ