Contact

แนวการศึกษาวิทยานิพนธ์1

  จองเวลาติววิทยานิพนธ์1 ด่วน เสาร์ที่ 7-8-9 มค 49 สัมมนาวิทยานิพนธ์1 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
                     แผนบริหารการสอนประจำวิชา 

ชุดวิชา วิทยานิพนธ์1( Master Thesis 1) รหัสวิชา 1045411
จำนวนหน่วยกิต-ชั่วโมง 5(2-9)
เวลาเรียน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์


วัตถุประสงค์ทั่วไป

เมื่อศึกษาจบชุดวิชาแล้ว

1. นักศึกษาได้เค้าโครงการวิจัย บทที่1-2-3

2. นักศึกษาได้เสนอเค้าโครงการวิจัยต่ออาจารย์ประจำสาขา 1ครั้ง

3. นักศึกษาได้ประธานผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 1


เมื่อศึกษาจบชุดวิชาแล้ว

1. นักศึกษาได้เค้าโครงการวิจัย บทที่1-2-3

2. นักศึกษาได้เสนอเค้าโครงการวิจัยต่ออาจารย์ประจำสาขา 1ครั้ง

3. นักศึกษาได้ประธานผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 1 ท่าน


กิจกรรมการเรียน


กิจกรรมที่1.เสนอกรอบความคิดของการวิจัย  

               ให้นักศึกษาพบอาจารย์ เป็นรายบุคคล ครั้งที่1  คนละ 1 ชม.


                  -วัตถุประสงค์     กำหนดกรอบความคิดการวิจัย

                  -กิจกรรม          นักศึกษาเสนอเอกสารบทที่1-2-3

                 
-ผลลัพธ์           กำหนดกรอบความคิด 

กิจกรรมที่2.ทดลองนำเสนอกรอบความคิดของการวิจัย 

                 ให้นักศึกษานำเสนอกรอบความคิดการวิจัยต่อชั้นเรียน คนละ .15  ชม.

                 -วัตถุประสงค์    ทดลองเสนอกรอบความคิดการวิจัย

                  -กิจกรรม          นักศึกษาเสนอเอกสารบทที่1-2-3 ด้วย powerpoint 15
นาที

                  -ผลลัพธ์          ยืนยันกรอบความคิด

  กิจกรรมที่3.นำเสนอกรอบความคิดของการวิจัย

                ให้นักศึกษานำเสนอกรอบความคิดการวิจัยต่อกรรมการสาขา คนละ .30  ชม.

                 -วัตถุประสงค์    วิพากษ์กรอบความคิดการวิจัย

                  -กิจกรรม          นักศึกษาเสนอเอกสารบทที่1-2-3 ด้วย powerpoint 15
นาที

                  -ผลลัพธ์          สรุปกรอบความคิดขั้นต้น
 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           นักศึกษาสามารถเสนอสอบป้องกันโครงการวิจัยได้ในภาคเรียนนี้/ภาคเรียนถัดไปแผนการเรียน

เดือน
กิจกรรม
รายละเอียด
พฤศจิกายน
กิจกรรมที่1
ให้คำปรึกษากับนักศึกษา 15 คน
ดูที่ตารางที่นัดหมาย
ธันวาคม
กิจกรรมที่2
ให้คำปรึกษากับนักศึกษา 15 คน
ดูที่ตารางที่นัดหมาย
มกราคม
กิจกรรมที่3
จัดประชุมปฏิบัติวิพากษ์เค้าโครงการวิจัย
ที่ต่างจังหวัด 3วัน  ให้นักศึกษากำหนดวัน
เวลา สถานที่  ค่าใช้จ่าย และเชิญอาจารย์
ผู้วิพากษ์ แต่เนิ่นๆ

 

โปรดจับจองเวลาตาม ตารางที่แนบ  click ที่นี่

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 6508, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)