จากการอบรมโรงเรียนวิถีพุทธ ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำกิจกรรมเด่การฝึกสมาธิโดยนำเพลงดั่งดอกไม้บานพร้อมท่าทางประกอบมาใช้กับนักเรียนให้ทำท่าประกอบ ประกอบเพลงให้ฝึกตอนพักกลางวัน และในชั่วโมงที่สอน  และได้มาอ่านบทความของ อ.ศรีนวล สว่างศิลป์ ก็ทำให้เข้าใจรายละเอียดได้กระจ่างชัด จึงของนำมาเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ 

ขั้นตอนวิธีการฝึก 
1. ขั้นเตรียมร่างกาย ยืนก็ได้
- นั่งขาขวาทับขาซ้าย หลังตรง - ฝึกการเคลื่อนไหวของมือเข้าจังหวะของเนื้อเพลงดอกไม้บาน
2. ขั้นการเคลื่อนไหวร่างกาย (เพลงดอกไม้บาน ของ แม่ชีศันสนีย์)  ลมหายใจเข้า  -เอามือ 2 ข้าง ทำท่าโอบอากาศประสานไว้ที่อกพร้อมกับสูดลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก  - ผายมือ2ข้างออก พร้อมกับผ่อนลมหายใจออก
ดั่งดอกไม้บาน -กวาดแขนและมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะฝ่ามือทั้งสองเป็นรูปดอกไม้
 ภูผาใหญ่กว้าง -ค่อยๆลดแขนและมือทั้ง2ข้างลง โดยฝ่ามือประกบกันเหมือนท่าไหว้ พร้อมกับผ่อนลมหายใจออก
ดั่งสายน้ำ  - แขนและมือแกว่งไปมา ผเหมือนคลื่นนำ)พร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้า
ฉ่ำเย็น  - ทำท่าเดียวกับ "ดั่งสายน้ำ"แต่ผ่อนลมหายใจออก
ดั่งนภากาศ -แขนและมือโอบขึ้นเหนือศีรษะเป็นรูปโค้งท้องฟ้า พร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้า
อันบางเบา  -ค่อยๆยือแขนและมือออก 2 ข้าง ปล่อยลงข้างลำตัวช้าๆ พร้อมกับผ่อนลมหายใจออก
ฝึกฝนจนคล่อง แล้วฝึกพร้อมเทปเพลง ดั่งดอกไม้บาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ฝึกการหายใจเป็นและถูกต้อง เพื่อรับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเต็มที่
2. พัมนาจิตให้มีสติอยู่ตลอดเวลา รู้ตัวทุกขณะจิต
3.รู้จักควบคุมตนเอง
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
5. เป็นพื้นฐานการฝึกอาณาปาณสติ คือ การรู้ตัวทุกลมหายใจเข้าออก
6.เป็นการปรับอารมณ์ มีความสุขุมเยือกเย็น ไม่โมโหฉุนเฉียว
7. ถ้านักเรียนได้ฝึกทุกวันและทำด้วยความตั้งใจก็จะให้เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น


  " เรียนรู้ คู่คุณธรรม"
                            

การฝึกนี้เหมาะกับทุกท่านที่สนใจ บทเพลงก็ไพเราะช่วยให้จิตใจเราแจ่มใส และหายได้เข้าออกได้ถูกต้อง  ยามว่างอย่าลืมฝึกน่ะค่ะและเหมาะมากกับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

เพลงดั่งดอกไม้บาน (ชุดชมสวน)ของ แม่ชีศันสนียื ณ เสถียรธรรมสถาน