นิเทศนิสิตฝึกงาน ฟิสิกส์ ประจำปี ๒๕๖๐ (๑)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ผมและ อ.ไพรัตน์  มีภารกิจสำคัญ ออกนิเทศนิสิตฝึกงาน ตามหลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) ของ มมส.  AAR ว่า เรามาถูกทาง  ตรงกับความต้องการของสังคมอย่างยิ่ง นิสิตสะท้อนถึงการ "เติบโต" ภายในตนเอง  มาก .... อย่างไรก็ดี ก็มีข้อมูลบางอย่างที่อยากฝากถึงน้องๆ รุ่นต่อไป  จึงขอนำมาบันทึกไว้ตรงนี้ครับ

วัตถุุประสงค์ของการนิเทศ

เป้าหมายในการนิเทศนิสิตฝึกงาน สำคัญๆ คือ การติดตาม ดูแล และเรียนรู้ เพื่อนำเอาองค์ความรู้หรือปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นทั้งกับงานและการดำเนินชีวิตการฝึกงานของตัวนิสิต  ของพี่เลี้ยงพี่ๆในที่ฝึกงาน และขององค์กรที่นิสิตไปฝึกงาน มาเป็นบทเรียนสำคัญในการแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาทั้งแบบเฉพาะหน้าทันทีและแผนระยะยาว สำหรับน้องๆ นิสิต ที่จะไปฝึกงานต่อในปีถัดไป

กระบวนการนิเทศ

กระบวนการนิเทศ ใช้การติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการในระบบราชการ มีน้องๆ ธุรการของภาควิชาดำเนินการ ภายใต้การบริหารจัดการของอาจารย์ผู้ดูแล (ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ) ดังนั้นอาจารย์ที่มานิเทศจึงสบายพอควร ถึงเวลาก็ออกเดินทางทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เลย

วิธีการง่ายๆ ที่เราใช้คือการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructed Interview) กับนิสิตผู้ฝึกงาน และพี่เลี้ยงฝึกงาน กลุ่มละ ๑๕ นาที  และการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริงของนิสิต  โดยมีอาจารย์ในสายนิเทศแต่ละสาย ๒ ท่าน   มีการกำหนดแบบบันทึกการนิเทศ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ป 20180712131031.pdf) เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ และนำส่งต่อผู้รับผิดชอบเพื่อประมวลผลภาพรวมต่อไป

ต่อไปนี้ เป็นประเด็นสำคัญๆ ที่ได้จากการสะท้อนการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์

คนที่ ๑  น.ส.ชนิกานต์ ญาณผาด  ฝึกงานที่ โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์

สิ่งที่ได้ทำ

 • ซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ในห้องแลปฟิสิกส์  ได้แก่
  • แอมมิเตอร์ 
  • มัลติมิเตอร์ดิจิตอล มี ๖ เครื่อง ซ่อม ๓ เครื่อง 
  • ต่อสายไฟ ให้พร้อมสำหรับการต่อวงจร  
 • จัดห้องแลปใหม่ จัดตู้แลปใหม่ 
 • เป็นผู้ช่วยพนักงานสนับสนุนห้องปฏิบัติการ (Lab boy)
 • ซ่อมครื่องเคาะสัญญาณ  
 • เป็นผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการเคมีด้วย 
 • ในบางโอกาส ได้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการบางส่วน
สิ่งที่ประทับใจได้เรียนรู้ 
 • สามารถทำให้เกิดการเรียนการสอนจากการทดลอง  ซึ่งแต่ก่อนตอนสมัยที่ตนเองเป็นนักเรียน (ชนิกานต์ เป็นศิษย์เก่าที่ ร.ร.อนุกูลนารี) ยังไม่ได้ทำอย่างเข้มข้น 
คำแนะนำถึงน้องๆ
 • น้องๆ ต้องมีพื้นฐานด้านฟิสิกส์ให้แน่นมาก ๆ  สามารถอธิบายน้องๆ ได้  อธิบายภาพได้ 
 • ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นด้านอิเล็คทรอนิคส์  เช่น การบัดกรี การต่อวงจร เป็นต้น 
 • ที่ ร.ร.อนุกูลนารี มีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แยกไว้ชัดเจนมาก 


 •  โต๊ะทำงาน (ฝึกงาน) ของชนิกานต์  (ดูเธอพอใจและภูมิใจมาก)


 •  อุปกรณ์ในการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ที่ชนิกานต์ ซ่อมด้วยตนเองบางส่วน  ....  (เราต้องสอนให้นิสิตเราซ่อมเป็นครับ)


 • ที่นี่อุปกรณ์ครบพอสมควร ต่อการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ 

คนที่ ๒  น.ส.บุษบา บุญเรืองลือ  และ น.ส.สิริวรรณ อาจคำพัน  สำนักงานพลังงานจังหวัด กาฬสินธุ์   พี่เลี้ยง พี่จิตตศักดิ์ ภูศรีเมือง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ 

(ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือความเห็นจากพี่เลี้ยง คือคุณจิตตศักดิ์ ภูศรีเมือง ศิษย์เก่า มมส.เราเอง)

สิ่งที่ได้ทำ

 • ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการทำแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ 
 • ให้ศึกษาเรื่องแผนเกี่ยวกับพลังงาน  ดูความเชื่อมโยงแผนของประเทศกับแผนพลังงานของจังหวัด  แช่น แผนก๊าซ 
 • ให้ช่วยเตรียม ppt ในการนำเสนอ
 • ให้ช่วยโครงการลดพลังงานภาครัฐ  ซึ่งต้องรายงานข้อมูลทุกเดือน  นิสิตได้ช่วยติดตามเป็นรายวัน  โดยสลับกันทำงาน 
 • ครึ่งเดือนแรกศึกษาเรื่องแผน  ครึ่งเดือนถัดมาดูเรื่องลดใช้พลังงานภาครัฐฯ  
 • ศึกษางานตามระบบราชการ ซึ่งแตกต่างจากงานเอกชน 
 • ในการออกพื้นที่ ได้อธิบายถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ พลังงานชีวมวล เตาพลังงาน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์  ให้กลุ่มเป้าหมายฟัง 


สิ่งที่ประทับใจได้เรียนรู้
 • คนอีสาน  ดีที่อึด ทน 
 • ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา  เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียนมามากขึ้น   รู้มากขึ้นมาว่า จะต้องรู้อะไรเพิ่ม 
 • รู้ว่าความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนกับงานที่ต้องใช้ 
 • ได้รู้จักสังคมของการทำงาน ได้รู้จักระบบราชการ  
 • ได้ฝึกพูด กล้าพูดมากขึ้น 


คำแนะนำถึงน้องๆ
 • เรื่องความตรงต่อเวลาใช้ได้  
 • แต่เรื่องความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น ใฝ่เรียนรู้ ยังน้อย  
 • ต้องทำงานเชิงรุก ต้อง "คิดต่อ" ไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่ง ต้องคิดว่า ท่านมอบหมายอะไร ทำแล้วเจอปัญหาตรงนั้น สงสัยอะไร ได้เรียนรู้อะไร  
 • ประสบการณ์ไม่เยอะไม่เป็นไร  แต่ต้องเรียนรู้ ต้องเข้าใจ ไม่ "เฉีื่อย" ต้อง "กระตือรือร้น
 • เตรียมความรู้เกี่ยวกับเตาพลังงาน การออกแบบเตาพลังงานต่างๆ ให้แม่นๆ 
 • การพูดถ่ายทอด การอธิบาย 
คำบอกเล่าที่น่าประทับใจจากพี่เลี้ยง
 • เขาถามถึงว่า "มีรุ่นน้องนี้อีกไหม"
 • ภาพในสายตาของคนแม้จะมอกว่า เราจบจากสถาบันโนเนม ถูกมองว่าเราเล็กมาก แต่ตอนนี้ตัวท่านเองที่เป็นศิษย์เก่า ทำให้ภาพของเราต่อคนนอกตอนนี้ดีขึ้นมาก 
 • ตอนแรก จบใหม่ๆ  หางานยาก ต้องไปสมัครงานหลายที่ลำบาก  แต่พอเราได้โอกาสทำงานแล้ว เราก็สามารถที่จะทำให้เขารู้ว่า จบจากเราไม่ได้ขี้เหร่เลย  "หลักสูตรของเราไม่แพ้ที่ใด"  
ทักษะที่ควรจะพัฒนา
 • ความกล้า กล้าพูด กล้าแสดงออก 
 • ทักษะการนำเสนอ ทักษะการถ่ายทอด 
 • ทักษะในการพูดกับชุมชน 
 • ติดต่อประสานงานในชุมชน  
 • ทักษะในการจัดการและติดตาม

การนิเทศยังไม่จบครับ ยังเหลืออีก ๑ แห่ง ช่วงบ่าย  ... ขอมาสะท้อนการเรียนรู้รวมทีเดียวในบันทึกหน้า ครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทบาทอาจารย์ต๋อยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

648889

เขียน

12 Jul 2018 @ 12:55
()

แก้ไข

12 Jul 2018 @ 14:27
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก