การบันทึกรายการในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2550 (3 ต.ค. 2549)
 

          เนื่องจากงบประมาณ ปี 2550 ยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริหารงบประมาณของสำนักงบประมาณ จึงขอให้ส่วนราชการบันทึกรายการในระบบ GFMIS โดยระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          1. ปีบัญชี – การระบุปีบัญชี สำหรับปีงบประมาณ 2549 ไปพลางก่อน ขอให้ส่วนราชการระบุปีบัญชีเป็น 2007
          2. แหล่งของเงิน – สำหรับการระบุแหล่งของเงิน ขอให้ส่วนราชการระบุแหล่งของเงินเป็น 50XXXXX ตามรายละเอียดดังนี้

 

            3. รหัสงบประมาณ – สำหรับการระบุรหัสงบประมาณ ขอให้ส่วนราชการใช้รหัสงบประมาณสำหรับปี 2549 ตามเดิม
            4. รหัสกิจกรรมหลัก – สำหรับการระบุรหัสกิจกรรมหลัก ขอให้ส่วนราชการใช้รหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ 2549

               รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2549