:: การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 139 ::


การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยแนวคิดจิตศึกษา จะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก่อเกิดความงดงามของปัญญาภายนอก เกิด"ปัญญาประดิษฐ์ที่มีชีวิต"

โครงงานเป็นฐานด้วยจิตศึกษา

…จากการที่โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผ่านกระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันของคณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะทางปัญญา ในเรื่องการพัฒนาการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนประณีตวิทยาคม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ พบว่าคุณลักษณะด้านความมีวินัยของนักเรียนอยู่ในระดับสูง แต่คุณลักษณะด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนยังอยู่ในระดับปานกลาง ...

จึงเป็นที่มาของการคิดต่อสำหรับการพัฒนาลูกๆนักเรียนของพวกเราในปีการศึกษา ๒๕๖๑

จากสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจในปัจุจบัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่คณะครูของเรามองว่าการที่จะพัฒนาทักษะทางปัญญาที่อยู่ในระดับปานกลางของงานวิจัยที่ผ่านมาให้อยู่ในระดับสูงนั้น มีความจำเป็นต้องเสริมสร้างสภาวะทางจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ผู้เรียนให้เขาเหล่านั้นเป็นคนดี อยู่ร่วมกันในสังคมในฐานะพลเมืองโลกได้อย่างมีความสุขก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญา

เตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ สำคัญกว่าการเรียนรู้ที่ไร้ซึ่งพลังและความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ

การพัฒนาปัญญาภายในโดยใช้แนวคิดจิตศึกษา จึงเป็นโจทย์ที่พวกเราคิดว่าน่าจะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างสภาวะทางจิตใจแก่ผู้เรียนของเรา เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจให้ผู้เรียนเกิดความสงบ รู้ตัว จนนำไปสู่การคิดได้อย่างใคร่ครวญ เพื่อเป็นแรงขับให้เกิดปัญญาภายนอกอีกทีหนึ่ง

เตรียมใจให้ผ่องแผ้ว สู่การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาภายใน

ในส่วนของการพัฒนาทักษะทางปัญญา ซึ่งถือเป็นปัญญาภายนอกนั้น จากฐานเดิมของงานวิจัยของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาค้นพบว่าการพัฒนาด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ในระดับปานกลางนั้น เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning:PBL.) ป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทีมงาน อันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในระดับบุคคล และในระดับทีมเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

เป็นเหตุผลสำคัญของการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยการใช้งานวิจัยเป็นฐานคิดในการพัฒนาในเรื่อง "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดจิตศึกษาผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนประณีตวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑"

กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) จึงยังคงมีความจำเป็นหลักในการเชื่อมประสานการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับครู และในอนาคตระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

PLC จึงเป็นกระบวนการชวนคิด ชวนคุย ชวนสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง

การจัดการศึกษาโดยวิธีการใช้โครงงานเป็นฐานอย่างเดียว อาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาที่เปลือยเปล่าไร้ซึ่งจิตวิญญาณของการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาภายนอก 

แต่การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยแนวคิดจิตศึกษา จะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก่อเกิดความงดงามของปัญญาภายนอก ที่ถูกขับมาจากปัญญาภายในคือสภวะทางจิตที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ เกิดปัญญาประดิษฐ์ที่มีชีวิต

ารศึกษาที่ผิดสร้างความทุกข์ การศึกษาที่ถูกสร้างความสุข (ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช)

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานคิดในการพัฒนาโรงเรียน จึงถูกท้าทายอีกครั้งว่าจะตอบโจทย์ของพวกเรา"ประณีตวิทยาคม"ได้จริงหรือไม่ อย่างไร 


เป็นเรื่องที่ชวนคิด ชวนทำ ยิ่งนัก...

"ที่นี่ประณีตวิทยาคม"


หมายเลขบันทึก: 648329เขียนเมื่อ 18 มิถุนายน 2018 13:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2018 15:19 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี