การสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


กิจกรรม Active learning สำหรับผู้นำนักศึกษา

ผู้เขียนได้รับเชิญจากผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รุ่นพี่สมัยเรียนปริญญาตรีให้มาช่วยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท่านรักษาการอธิการ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  กิจกรรมผู้นำนักศึกษาครั้งนี้มาจัดกันที่อำเภอขนอม จังหวัดนคศรีธรรมราชที่ขนอมซันไรท์บีทรีสอร์ต  ที่พักดีมาก ผู้เขียนเดินทางมาถึงที่ขนอมตอนเช้า เนื่องจากตกเครื่องบินรอบเย็น  นครศรีธรรมราชมีเครื่องบินรอบเย็นค่อนข้างน้อย  ...

ท่านรักษาการอธิการอธิการ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ให้แนวทางในการทำงานเรื่องกิจกรรมนักศึกษา การเป็นผู้นำและพูดถึงเรื่องประกันโดยกล่าวถึงเรื่องโมเดล PDCA หรือ Plan Do Check Act ของ Deming ด้วย  ว่าสามารถนำไปใช้เรื่องการศึกษา เรื่องการเรียนและกิจกรรมนักศึกษาได้ ผู้เขียนเริ่มกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมอ่านหนังสือกิจกรรมได้ที่นี่

กิจกรรมแรกเป็นเกมเพื่อละลายพฤติกรรมชื่อเกมปมมนุษย์   ลองไปอ่านหนังสือกิจกรรมได้ที่นี่  กิจกรรมนี้จะทำให้นักศึกษาได้สะท้อนตัวเองได้มีการวางแผนการแก้ปัญหา กลุ่มนี้ใช้เวลานาน เนื่องจากพูดเก่งกันเกือบทุกคนไม่ค่อยมีใครฟังใคร ปกติอยากให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่อง dialogue และฝึกการฟังและฝึกการแก้ปัญหา

กิจกรรมต่อด้วยเกม นกเข้ารังและเกมการฟัง เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกันมากกว่าเดิม นักศึกษาเต็มห้องประชุมเลยแต่นักศึกษาโต้ตอบกิจกรรมได้ดีมาก

ได้คนที่ทำผิดมาตอบคำถามและแนะนำตนเองว่าชื่ออะไร   ทำงานเป็นผู้นำนักศึกษาส่วนงานไหนเนื่องจากมีนักศึกษามาจากหอพัก มาจากสภา มาจากกองกิจการนักศึกษา มาจากชมรมด้วย 

ในส่วนกิจกรรมของฐานการเรียนรู้ผู้เขียยออกแบบฐานการเรียนให้ดูก่อนโดยให้เรียนรู้มวยไมยโบราณเป็นภาษาอังกฤษ  นักศึกษาได้เรียนรู้การอนุรักษ์มวยโบราณ ได้รู้จักการทำกายบริหารก่อนการต่อยมวย การต่อยเตะ การศอก การเข่า การถีบ สิ่งสำคัญคือได้เรียนรู้การป้องกันตัวด้วย

ผู้เขียนสอนฐานารเรียนรู้มวยไทยโบราณนักศึกษาได้เรียนรู้แม่ไม้มวยไทยเช่น มอญยันหลัก นาคาบิดหางและวิรุณหกกลับ นอกจากนี้ได้เรียนรู้การต่อย ศอก เข่าและเตะเป้ามวยด้วย   ผู้เขียนล่อเป้าให้ผู้ชายให้นักศึกษาผู้ชายช่วยล่อเป้าให้ผู้หญิง 

เมื่อได้เรียนฐานการเรียนรู้แล้ว นักศึกษาก็ออกแบบฐานการเรียนรู้ของตนเองและมาช่วยกันนำเสนอจัดกิจกรรมให้เพื่อนๆรู้ว่าจัดอย่างไร ทำให้ได้ฐานการเรียนรู้ถึง 14 ฐานการเรียนรู้เลย นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องฐานการจัดกิจกรรม  สิ่งสำคัญคือได้ลองการจัดฐานกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ ดูว่ากิจกรรมที่ตนเองออกแบบใช้กับเพื่อนหรือผู้เรียนอื่นๆได้หรือไม่ 

กิจกรรมทำโทษของฐาน มีกิจกรรมดีๆเยอะแต่ไม่อยากให้เป็นกิจกรรมการเต้นอย่างเดียวน่าจะเป็นกิจกรรมที่ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการวางแผน กระบวนการทำงานเป็นทีมเป็นต้น 

การการสั่งให้คนเป็นบ้าน โดยแต่ละบ้านต้องมีสิ่งของครบคือ ต้องมีหลังคา มีประตู มีหน้าต่าง  เช่นสั่งว่า บ้านหนึ่งหลัง ประตูสองประตู สี่หน้าต่าง ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสร้างให้ครบ...

ฐานกิจกรรมการเหยีบกระเบื้องเพื่อช่วยกันคล้ายกิจกรรมการเหยีบกระดาษ

คุณสมบัติของวิทยากรกระบวนการ

1. เป็นบุคคลที่พยายามเปลี่ยนแปลง ฝึกฝน พัฒนาตนเองและบุคคลในทีมให้เป็นผู้รอบรู้ มีโลกทัศน์ที่ถูกต้อง (Personal Mastery)
 2.ให้ความเอาใจใส่กับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีม (Team Learning)
 3.มีความเป็นกลาง อิสระ เป็นธรรม ไม่โอนเอียง หรืออคติ
 4. มีจิตใจรักมนุษย์ มีความสุขกับการเห็นมนุษย์เกิดการยกระดับทางจิตวิญญาณ และภูมิปัญญา และมีความเชื่อมั่นในพลังทวีคูณ (Synergy) ระหว่างมนุษย์ ไม่ดูถูกมนุษย์
 5. มีจิตใจประชาธิปไตย ใจกว้าง ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม และยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ไม่เป็นเผด็จการ เพื่อให้เกิดการปรับวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)
 6.มีวิธีคิดแบบองค์รวม (System Thinking) ไม่แยกส่วน
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ติดกรอบ พร้อมที่จะขยาย ปรับ หรือเปลี่ยนแบบแผนทางความคิด (Mental Model) กล้าคิด กล้าทำ กล้าจินตนาการ กล้าเปลี่ยนแปลง (Creativity – คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ออกนอกกรอบเดิม ๆ)
 8. สามารถใช้สมองสองซีก ซ้าย – ขวาอย่างเชื่อมโยง มีทั้งศาสตร์และศิลปะ 
มีประสาทสัมผัสที่ดี นอกเหนือจากตาดู หูฟัง ต้องมีความรู้ความเห็น (ญาณทัศนะ) ที่แจ่มชัด เป็นนักสังเกตการณ์ มีความละเอียดอ่อน (Sensibility)
 9. สามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนได้ง่าย
 10. มีอารมณ์ที่ดี สมาธิดี ใจเย็น ไม่ตื่นตระหนกง่าย ไม่ฉุนเฉียว ไม่เอาแต่ใจตัวเอง มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีความสนุก ตื่นเต้นตลอดเวลากับการปฏิสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมนุษย์
 11. ให้ความสำคัญกับกระบวนการสื่อสารระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ และสังคม โดยเฉพาะการสื่อสาร 2 ทาง (TWO WAY COMMUNICATIONS)
 12. กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง
 

ตอนเช้าวันที่  27 พฤษภาคม 2561 อากาศที่ทะเลสดชื่น  ทะเลวิวสวย  ...แดดไม่ร้อนมากนักก่อนหน้านี้ ตอนเช้ามีกิจกรรมหลายประเภท กิจกรรมแรกของนักศึกษาเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ เจ้าตัวเล็ก ให้นักศึกษาได้ลองเล่นกิจกรรม เรื่องเล่าเร้าพลัง ผ่านกิจกรรม เจ้าตัวเล็ก อ่านรายละเอียดได้ที่ อ่านหนังสือกิจกรรมได้ที่นี่  โดยใช้การฟังแบบลุ่มลึกของทฤษฏี U theoryของ  Otto Scharmer

กิจกรรมการถอดบทเรียนให้นักศึกษาเล่าเรื่องตนเอง และถอดบทเรียนที่ประสบผลสำเร็จของตนเองออกมาใช้กระบวนการวาดภาพและกระบวนการเขียนเล่าเรื่องและถอดบทเรียนของตนเอง 

ผู้เขียนเห็นการทำงาน เห็นกระบวนการเขียนของนักศึกษา ต้องขอบคุณคุณพนัส ปรีวาสนา นักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือคุณแผ่นดินที่ทำให้เรียนรู้กระบวนการทำงานพัฒนานักศึกษาเอามาปรับใช้กับการพัฒนาองค๋์กรต่างๆ 

ลองอ่านการถอดบทเรียนง่ายๆของนักศึกษานะครับ...

กิจกรรมสุดท้ายของวันคือกิจกรรมการวาดภาพแล้วนำภาพมาแสดงละคร โดยที่นักศึกษาออกแบบการแสดงละคร โดยใช้ภาพที่ตนเองวาดเป็นการใช้จิตนาการและการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

ตอนสุดท้ายท่านผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กล่าวปิดงาน นักศึกษารวมกันบูมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้มีโอกาสไปขึ้นไปชมเนินเทวดา ก่อนกลับมหาวิทยาลัยด้วย

ขวามือครับคุณไข่ วัชรา ทองหยอด

เนินเทวดา สวยดี สถานที่ไม่ไกลจากที่พักของขนอมซันไรต์รีสอร์ต มากนัก  เป็นโอกาสดีที่ผู้เขียนได้ขึ้นไป แต่ที่ดีกว่านั้นคือ ใครจะคิดว่าจะได้พบสมาชิกโกทูโน จากเชียงใหม่ที่นครศรีธรรมราช จำคุณไข่ วัชรา ทองหยอดได้ไหมครับ.....ความเห็น (4)

ใกล้เข้ามาอีกแล้ว

นึกว่าอ.อยู้สุราษฎร์ฯ  

..

จะได้ไปช่วย

เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับ

อยู่นครศรีธรรมราชครับ

ขอบคุณมากๆที่โทรหาครับ

ไปใกล้ๆจะแจ้งครับ

ขอบคุณมาก ไม่ได้ข่าวดร. นิรันดร์ กุลฑานันท์นานมาก

ยังอยู่บุรีรัมย์ไหมครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี