นาย สุวิชัย ธรรมศรีสกุล

Usernamesuwi1966
สมาชิกเลขที่61139
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
 1. ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ปีการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

ค.อ.ม.

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๕๔๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ว.ศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

๒๕๔๔

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบรี)

ค.อ.บ

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

๒๕๓๒

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร์)

 1. ประวัติการทำงาน

๒๕๕๒-ปัจจุบัน     วิศวกรอิสระ

บริษัท ไอ สแควร์ จำกัด

ตำแหน่ง วิทยากรพิเศษ

๒๕๔๙-๒๕๕๒     บริษัท วี.เอส.พี. กรุ๊ป จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

๒๕๓๙-๒๕๔๙    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๗

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานบริการสารสนเทศ

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐

ตำแหน่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ ของ โครงงาน/โครงการ

ตำแหน่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ ระบบสารสนเทศ และงานบริการสานสนเทศ

 • ๒๕๓๗-๒๕๓๙       ประกอบกิจการส่วนตัว หจก. ออนคอม

  ๒๕๓๔-๒๕๓๗      SIEMENS ELECTRICAL ENGINEERING LTD.

  ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ

  ๒๕๓๒-๒๕๓๔      TRIUMPH SPECIAL TOOLS & STEEL LTD.

  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต และบำรุงรักษา

   • ออกแบบระบบ และการออกคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะคหกรรมศาสตร์
   • การจัดซื้อครุภัณฑ์ ออกคุณสมบัติเฉาพะ และตรวจรับ ทั้งในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะคหกรรมศาสตร์
   • โครงงานนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ และภาควิชาครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รวมถึงภาควิชาฯ และคณะฯ อื่นๆ ที่ทำโครงการเกี่ยวกับ SOFT WARE/HARD WARE
   • สร้าง และออกแบบ สื่อการสอนทางมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ CAI
   • สร้าง และออกแบบ สื่อการสอนทางอินเตอร์เน็ต
   • สร้าง และออกแบบ ระบบการการบริหารการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
   • สร้าง และออกแบบ ด้านการผลิตสื่อการสอนเชิงช่าง/เชิงปฎิบัติการ
   • วิเคราะห์ ออกแบบ และทดสอบระบบฐานข้อมูล
   • วิเคราะห์ ออกแบบ และทดสอบโปรแกรม WEB BASE
   • วิเคราะห์ ออกแบบระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์