วงดนตรีไทยของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี  ได้ก่อตั้งขึ้น  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2547  ภาคเรียนที่  2  โดยมีนักเรียนสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก  ภายใต้ท่านผู้อำนวยการวิลาพ  อุทัยรัตน์  ท่าน ผอ.เป็นคนใจดี  มีเมตตามาก  ให้ความอุปการะนุเคราะห์แก่วงดนตรีไทยมาโดยตลอด  โดยข้าพเจ้าเองท่านเอ็นดู  รัก  และคอยสั่งสอนเรื่องต่าง  ๆ  ให้กับข้าพเจ้าโดยรักและห่วงใยเหมือนลูกคนหนึ่ง.......................