วันนี้เข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าไปรับการประเมินการฝึกงานจากอาจารย์ผู้ดูแลครั้งที่ 1  ได้รายงานในช่วงบ่ายกับ อ.บุญเที่ยง  จุ้ยเจริญ  เขียนใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา  จากนั้นรับฟังรายละเดีอยดต่างๆเกี่ยวกับการออกไปฝึกประสบณ์การ