ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่แพทย์ในทีมนำทางคลินิกศัลยกรรมได้เข้ามาร่วมมากที่สุดเกือบครบที่ไม่สามารถเข้าได้ก็เพราะติดราชการ จึงนับเป็นก้าวใหม่ของทีมศัลยกรรม ในการประชุมของเรานั้นเริ่มคุยตั้งแต่การบริหารความเสี่ยงในทีมศํลยกรรมซึ่งพี่นู๋เล็กพยายามทำRCA เพื่อส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเพราะยังไม่มีรูปแบบแน่ชัด ดังนั้นในที่ประชุมจึงใช้รูปแบบตามที่ได้รับการอบรม หลังจากนั้นก็พูดถึงการทำMorbid & Mortality เมื่อนำCase มาพูดถึงหลายๆท่านในที่ประชุมจึงบอกว่าน่าจะจัดเหมือนทำCase Confernce มากกว่า ดังนั้นในวันที่ 15 ธ.ค. 49 นี้ เราจึงจัดการประชุมและทำCase Conference นี้ด้วย และได้มีการสรุปและตามงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ในการประชุมทำให้มองเห็นภาพความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันเพื่อจะได้พัฒนางานต่อไปของทีมศัลยกรรม

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง