อะไรที่ได้จากการเรียนวิชากฏหมายธุรกิจ

ครั้งที่

Purpose

Skill

Knowledge

1

รู้จักกฎหมายเพื่อบริหาร เรียนรู้และทำความรู้จักกับ GotoKnow รู้จักคำว่ากฎหมาย

2

รู้จักประเภทของ กฎหมายธุรกิจ ฝึกทักษะการคิด และเขียน รู้จักความหมายและประเภทของกฎหมาย

3

สามารถประเมินสถานการณ์เด่นของประเทศไทย สามารถประเมินสถานการณ์เด่นภายในประเทศอันมีผลกระทบต่อธุรกิจ เข้าใจสถานการณ์เด่นภายในประเทศในขณะนั้นอันมีผลต่อธุรกิจ

4

สามารถประเมินสถานการณ์โลก สามารถประเมินสถานการณ์ของโลกอันมีผลกระทบต่อธุรกิจ เข้าใจสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก

5

รู้จักปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการประกอบธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจและแนวทางแก้ไข กำหนดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

6

รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และนำกฎหมายมาจัดการกับธุรกิจ ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

7

รู้ถึงโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ สามารถรู้และเข้าใจที่จะเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

8

รู้ถึงอำนาจรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารถบอกได้ว่าอำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างไร เข้าใจถึงอำนาจรัฐที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ

9

รู้จักลักษณะขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รู้จักองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รู้จักองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

10

รู้จักสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รู้จักสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เข้าใจสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ