บันทึก...พยาบาลชุมชนปากพะยูน            

             ตอน... ไม่ง่ายและไม่ยาก   ถึงเหนื่อยแต่สนุก

          กับการทำงานในชุมชนไม่ง่ายและไม่ยาก   ถึงเหนื่อยแต่สนุก  งานที่ดิฉันได้รับผิดชอบคือชุมชน  ม.1บ้านกลาง อยู่ในเขตเทศบาล ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานจากที่สำรวจ จากแผนที่เดินดิน มีระชากร ทั้งหมด 200 ครัวเรือน มีทั้งไทยพุทธ มุสลิม จีน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่และสูงอายุ ปัญหาสุขภาพคือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมและโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ(ประมง) ......ข้อมูลยังไม่สมบรูณ์เท่าที่ควร

         งานรองคือ 1)รับผิดชอบงานผู้สูงอายุข้อมูลเดิมคือเป็นอำเภอเดียวที่งานผู้สูงอายุยังไม่ผ่านเกณฑ์ของจังหวัดพัทลุง  2)งาน HHC ข้อมูลเดิมคือยังไม่เริ่มต้น  3)งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกข้อมูลเดิมคือ 38% ยังไม่ผ่านเกณฑ์   4)งานคัดกรองมะเร็งเต้านมข้อมูลเดิมคือยังไม่ผ่านเกณฑ์ 

          ดิฉันเป็นพยาบาลย้ายจากแผนก OPD มา 2 เดือนเต็มย่าง 3 เดือนค่ะ เมื่อรับแล้วต้องลุย.....ยอมรับนะคะว่ามีประสบการณ์ในชุมชนน้อยมากดังนั้นดิฉันจึงเริ่มต้นการทำงานโดยการวางแผนดังนี้ 1) ทำแผนที่เดินดิน ทำอยู่เกือบเสร็จ 2) ข้อมูลสุขภาพและปัญหาสุขภาพ ทำแผนผังเครือญาติ และในขณะเดียวกันดิฉันต้องทำงานนโยบายด้วยคืองานทั้ง 4 งานด้วยในส่วนของงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดิฉันนำข้อมูลที่ได้รับส่งต่อมาจัดทำแยกเป็นพื้นที่และเช็คยอดเป้าหมายของแต่ละพื้นที่ได้ข้อมูลมาแล้ว  วันที่ 14 พย.2548 นี้นำเสนอเป้าหมายที่เหลือให้อสม.ช่วยติดตามให้เป็นที่1... และทำหนังสือขออนุญาติผอ.รพ.ขอใช้รถ Referยังไม่ได้คุย...เป็นทางการ  ไม่แน่ใจว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่)เพื่อนำอุปกรณ์ตรวจพร้อมจนท.ลงบริการให้ในชุมชนเป็นแผนที่2....นี่คือแผนงานของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ส่วนแผนปี 2549 ได้ปรึกษาทางทีมงานแล้ว่า เราเน้นการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ  และลงไปให้บริการถึงที่แบบ Dilivery บวกกับให้อสม.กระตุ้น..กลุ่มเป้าหมายอยู่เขตใครอสม.คนนั้นต้องพามาตรวจ...งานอื่นไว้วันหน้า...จะเขียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกค่ะ....ดิฉันเองเพิ่งจับงานนี้เป็นครั้งแรกประสบการณ์ในชุมชนยังน้อย   หากท่านใดมีประสบการณ์โปรดให้คำแนะนำแนวทาง  หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ...เชิญค่ะ