ต่อเนื่องจากที่ได้บันทึกไว้แล้วที่ งบฯส่งเสริมสุขภาพ&ป้องกันโรค และวันนี้จะได้บันทึกไว้เมื่อจำแนกประเภท หมวดหมู่ พร้อมทั้งได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุงแล้วเพื่อวันที่ 4 พ.ย.2548 ที่ผ่านมา งบฯนี้เป็นงบที่ได้รับโอนมาจาก สปสช. เมื่อปลายปี 2548 และใช้ดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงปีนี้ครับ และเมื่อ สสจ.พัทลุงได้โอนให้พื้นที่ไปแล้ว ก็นำเอาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่พื้นที่จัดทำมาประมวลผลตามกิจกรรม ก็สามารถจำแนกได้ดังนี้

          1. พัฒนาความรู้และทักษะ แก่ประชาชนเรื่องทั่ว ๆ ไป 1,855,897.00 บาท (ร้อยละ 22.06)
          2. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 1,483,775.00 (ร้อยละ 17.64)
          3. กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสในชุมชน สังคม “สร้างสุขภาพ” 1,147,670.00 (ร้อยละ 13.64)
          4. สนับสนุนให้หน่วยงาน/พื้นที่/ชุมชนแก้ไขปัญหา/พัฒนา “สุขภาพ” ตามตัวชี้วัดเมืองไทยแข็งแรงที่ยังเป็นปัญหา 1,043,975.56 (ร้อยละ 12.41)
          5. จัดค่าย “บุหรี่” 708,673.00 บาท (ร้อยละ 8.42)
          6. วิจัยและพัฒนา “สุขภาพชุมชน” 656,100.00 (ร้อยละ 7.80)
          7. พัฒนาความรู้และทักษะ แก่ประชาชนเรื่องสุขภาพจิต 590,232.00 บาท (ร้อยละ 7.02)
          8. พัฒนาระบบเวชปฏิบัติครอบครัวในการสนับสนุนการสร้างสุขภาพ 568,800.00 (ร้อยละ 6.76)
          9. จัดซื้อครุภัณฑ์ในการป้องกันโรค 229,387.00 (ร้อยละ 2.73)
          10. พัฒนาระบบข้อมูลและการเผยแพร่ 128,400.00 (ร้อยละ 1.52)

     จากยอดเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,412,919.56 ครับ และที่ประชุมในวันนั้นได้เห็นชอบในหลักการให้แต่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อออกติดตามประเมินผลแล้ว