โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561 เรื่อง เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสนจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561 เรื่อง เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู

1. หลักการและเหตุผลไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปกติจะให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูฝน จึงส่งผลให้ผลิตออกสู่ตลาดมาก จึงเกิดปัญหาตามมาในเรื่องของราคาผลผลิตที่ต่ำ ผู้ปลูกจึงต้องมีความเข้าใจเรื่องการปลูกและการบังคับให้ออกดอก ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน การค้าในปัจจุบัน เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการที่จะผลิตให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องทำให้สิ้นเปลืองปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตร แต่มีความสนใจที่จะทำการเกษตร จึงต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปลูกไม้ผล เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการได้เร็วขึ้นจากปัญหาดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมการผลิตไม้ผล เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการปลูกไม้ผล มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปลูก ปริมาณ และคุณภาพตามความต้องการของตลาดที่ต้นทุนการผลิตต่ำและให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตไม้ผลต่างๆ2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการผลิตไม้ผลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงปลูก3. เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้น3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15-80 คน4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 - 2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 281086 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โทร 034-351889 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน

 กำหนดการฝึกอบรม (ร่าง) วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น. การเตรียม และการสร้างสวนมะม่วง (รศ. ดร.รวี เสรฐภักดี) 

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. การเตรียม และการสร้างสวนมะม่วง (ต่อ) (รศ. ดร.รวี เสรฐภักดี) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. การจัดทรงพุ่มและเทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

646940

เขียน

04 May 2018 @ 14:28
()

แก้ไข

04 May 2018 @ 14:29
()

สัญญาอนุญาต

ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
อ่าน: คลิก