วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม จัดงานการอาชีพปริทรรศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2549 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธูรกิจมีการจัดการฝึกอบรม

* การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนตด้วย Google

* การฝึกทำ ถอด ประกอบเครื่องเบื้องต้น

และมีการแข่งขันทักษะของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในรายวิชา Microsoft Word

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรม และแข่งขัน ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป