ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม  เมื่อมีรักเราจะต้องทะนุถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน  และจะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง