ความรู้ในตัวคนถ้าเก็บไว้กับตัวก็จะยิ่งแคบลงและหายไปในที่สุด

แต่ถ้าเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกับคนอื่น จะมีเพื่อนเรียนรู้และ

เพิ่มพูนความรู้อย่างไม่สิ้นสุด