ข้อเท็จจริงของไอทีวี

Mr.Kong
ลำดับเหตุการณ์ และข้อเท็จจริง ของไอทีวี กับ สปน.

3..39 ไอทีวีและสปน . ร่วมลงนามในสัญญาสัมปทาน โดยมีเงื่อนไขที่เป็นประเด็นดังนี้

-ไอทีวีต้องจ่ายค่าสัมปทานในอัตราเพิ่มรวม 30 ปี เป็นเงิน 25,000 ล้านบาท โดยผังรายการต้องมีข่าวหรือสาระประโยชน์ไม่น้อยกว่ 70% และช่วงเวลา 19.00-21.30 ต้องเสนอเฉพาะรายการข่าว หรือสาระประโยชน์เท่านั้น

-สัญญาข้ 5 วรรค 4 “หากสปน.หรือหนวยงานของรัฐให้สัมปทานกับคนอื่นทําธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ หรือให้เคเบิลทีวีมีโฆษณาได้ และทําให้ไอทีวีได้รับความเสียหาย สปน.ต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ไอทีวี

-ข้11 หากไอทีวีไม่ทําผังรายการตามที่กําหนด ต้องชําระค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในปีนั้นๆ โดยคิดเป็นรายวัน

-ข้ 15 หากมี ข้อขัดแย้งระหว่าง สปน. กับไอทีวี ให้ตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อตัดสิน และให้คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุด และผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

12..42 ไอทีวีขอให้ สปน. พิจารณาหามาตรการชดเชยความเสียหาย จากกรณี 1. ช่ อง 7 ต่ อสัญญา ก่ อนสัญญาหมดอายุ ไปอีก 8 ปี(ค่าสัมปทานปีละ 230 ล้านบาท) 2. หน่วยงานรัฐยอมให้ ยูบีซี มีโฆษณา 3.เวิร์ดสตาร์ (TTV) Free TV มีโฆษณา และ 4.ยอมให้ ช่อง 11 มีโฆษณา

6มี..45 สปน .มีหนังสื อแจ้งไอทีวี ยอมรับว่าการที่ กรมประชาสัมพันธ์ อนุญาตให้เวิร์ดสตาร์ทีวี เข้าดําเนินกิจการทีวีแบบมีโฆษณาได้นั้น ผิดเงื่อนไขข้ 5 วรรค 4 จริง และขอให้บริษัทคิดค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

31..46 ไอทีวี เสนอใหสปน.ร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสิน

30..47 คณะอนุญาโตตุลาการตั ดสินชี้ขาดให้ ไอทีวีชนะ และให้ปรับลดค่าสัมปทานเหลือปีละ 230 ล้านบาท, ผังรายการต้องข่าวหรือสารประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50, ช่วงเวลา 19.00-21.30 เสนอรายการบันเทิงได้ และให้ สปน. ชดเชยความเสียหายให้แก่ไอทีวี 20 ล้านบาท

1 เม..47 ไอทีวีปรับผังรายการตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยมีสัดส่วน รายการข่าว และ สาระประโยชน์ ร้อยละ 65

22 เม..47 สปน . ยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครอง ให้ยกเลิกคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการ

9 ..49 ศาลปกครองกลาง ตัดสินให้ เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เมื่อ 30 .. 47 โดยให้เหตุผลว่าข้อ 5 วรรค 4 เป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพัน (เนื่องจาก สปน. ไมได้นําเรื่องเสนอ ครม. อนุมัติ) ทําให้คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการไม่มีผลบังคับ และมีผลทําให้ต้องกลับไปใช้เงื่อนไขทุกอย่างเหมือนเดิม

7 มิ..49 ไอทีวียื่นอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด

23 มิ ..49-ปัจจุบั น สปน . อ้างการตีความของ สน.อัยการสูงสุด บังคับให้ไอทีวี ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมตามคําตัดสินของศาลปกครองกลาง โดยไม่รอฟังคําตัดสินของศาลปกครองสูงสุด และยังเพิ่มข้อหาอภิมหาค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเรื่องผังรายการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2547-ปัจจุบัน เกือบแสนล้าน บาท (วันละ 100 ล้านบาท หรือชั่วโมงละ 4.17 ล้านบาท)

ทําไมไอทีวีต้องรับกรรมจากความบกพร่องของ สปน.ที่ไม่ได้เสนอเรื่องการแก้ไขสัญญาต่อครม.ก่อนที่จะนําสัญญามาเซ็นต์กับไอทีวี  

บทความจากกลุ่มพนักงานไอทีวี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#ไอทีวี#วิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 64648, เขียน: 01 Dec 2006 @ 14:19 (), แก้ไข: 31 Mar 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)