งานวันเกษตรอีสาน

คงเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยดีไม่เพียงแต่คนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น แต่รวมถึงคนในภูมิภาคนี้ด้วย       เดิมงานเกษตรฯพัฒนามาจากการจัดงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาขยายรูปแบบกิจกรรมมากทั้งการจัดสัมมนา เสวนาเชิงวิชาการเกษตร การแสดงผลงานนักศึกษา จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร  ซึ่งจัดติดต่อกันมาถึง 16 ปีแล้ว  ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี และเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ
  • เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  • เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  • เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

         เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีผู้ร่วมงานตลอดระยะเวลา 9 วัน ที่จัด จำนวน 351,260 คน สูงกว่าที่ตั้งไว้(35,000 คน)  ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าชมงานส่วนใหญ่อยู่จังหวัดขอนแก่นและมีพึงพอใจต่องานอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสิ่งที่ชอบที่สุดเป็นเรื่อง ร้านค้าต้นไม้ของเอกชน รองลงมาคือ นิทรรศการพันธ์พืชกรมวิชาการเกษตร  ส่วนน้อง ๆ นักเรียนที่เข้าชมงาน สนใจมากที่สุดคือเรื่อง นิทรรศการของภาควิชาสัตวศาสตร์               

        สำหรับปีหน้าการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19-28 มกราคม 2550  ใครสนใจทั้งสินค้าการเกษตร สินค้า OTOP และการแสดงผลงานด้านวิชาการเกษตรอย่าพลาดนะคะ

                                         -น้อง-